Dane teleadresowe

Региональная прокуратура в Слупске
ул. Лещинский 10
76-200 Слупск

Телефон 59 844 53 00
Факс:
59 844 54 18 или 59 843 24 42
почта: sekretariat@slupsk.po.gov.pl
НПВ: 839-19-00-076

 


Informuje się, że w postępowaniu karnym strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia woli na piśmie albo ustnie do protokołu (Искусство. 116 Закон от 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego – OJ. Нет 89, POS. 555 с последующей. Умер.). W obecnym stanie prawnym pisma procesowe wnoszone pocztą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadany bieg.

Inspektor Ochrony Danych – Marek Owczarek

почта: iod@slupsk.po.gov.pl,,en,Он сообщает,,pl,что в ходе уголовного разбирательства стороны могут направлять ходатайства и другие заявления о намерениях в письменной или устной форме на протокол,,pl,Июнь 1997 г.,,pl,Уголовный процесс,,pl,В действующем правовом статусе мольбы, представленные по электронной почте, не имеют юридических последствий и не назначаются им,,pl,При отправке сообщения в районную прокуратуру в Слупске вы должны знать адрес электронной почты,,pl,Администратором персональных данных является районная прокуратура в Слупске со своим зарегистрированным офисом по адресу ul.,,pl
тел. 59 844 53 96

Przesyłając wiadomość do Prokuratury Okręgowej w Słupsku na adres e-mail powinieneś wiedzieć, тот:

  • Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Słupsku z siedzibą przy ul. Лещинский 10, 76-200 Слупск.
  • Inspektorem ochrony danych jest Marek Owczarek

почта: iod@slupsk.po.gov.pl,,en,Он сообщает,,pl,что в ходе уголовного разбирательства стороны могут направлять ходатайства и другие заявления о намерениях в письменной или устной форме на протокол,,pl,Июнь 1997 г.,,pl,Уголовный процесс,,pl,В действующем правовом статусе мольбы, представленные по электронной почте, не имеют юридических последствий и не назначаются им,,pl,При отправке сообщения в районную прокуратуру в Слупске вы должны знать адрес электронной почты,,pl,Администратором персональных данных является районная прокуратура в Слупске со своим зарегистрированным офисом по адресу ul.,,pl, тел. 59 844 53 96

  • Podstawą prawną do przetwarzania korespondencji przesyłanych drogą elektroniczną jest w szczególności §7 , §10, §13 oraz pozostałe ogólne zasady Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 Марта 2016 R. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z dnia 3 Марта 2016 R. poz.83);
  • W procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, которые обеспечивают адекватную безопасность ваших данных,,pl,Эти объекты могут быть, например,,,pl,компании, предоставляющие услуги и ИТ-услуги,,pl,компании, которые обеспечивают уничтожение материалов,,pl,юридические службы и т. д.,,pl,Ваши личные данные будут храниться в электронном виде на период до,,pl,согласно правилам архивирования,,pl,в течение определенного периода времени,,pl,год с момента архивирования почтового ящика электронной почты,,pl. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów, biura obsługi prawnej itp.;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane wersji elektronicznej przez okres do 1 лет, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi, TJ. przez okres 1 roku od dnia zakończenia archiwizacji skrzynki odbiorczej wiadomości e-mail;
  • Ваши личные данные будут сохранены в версии распечатки на период, необходимый для их обработки,,pl,Вы имеете право на доступ к своим личным данным и их исправление,,pl,Данные, содержащиеся в переписке, не могут быть удалены,,pl,ограничения на их обработку или передачу данных по запросу,,pl, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi;
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
  • Danych zawartych w korespondencji nie ma możliwości usunięcia, ограничения на их обработку или передачу данных по запросу,,pl,Также нет возможности возражать против их обработки,,pl,Переписка, направленная в прокуратуру, не подлежит передаче или предоставлению,,pl,за исключением потребностей в уголовном судопроизводстве,,pl,административных и гражданских и уполномоченных органов на основе отдельных правовых положений по их обоснованному запросу,,pl,Доступ к данным осуществляется сотрудниками, уполномоченными администратором,,pl,Контактная информация,,pl,Инспектор по защите данных,,pl. Nie ma również możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • Korespondencja przesłana do prokuratury nie podlega przekazaniu ani udostępnieniu, za wyjątkiem potrzeb prowadzonych postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych oraz uprawnionych organów na podstawie odrębnych przepisów prawa na ich uzasadnione żądanie. Dostęp do danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy.