INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ORAZ ŚWIADKOM W OKRĘGU SŁUPSKIM

Działając w imieniu Gdańskiej Fundacji Pomocy Prawno-Psychologicznej z siedzibą w Gdańsku, jest mi niezmiernie miło poinformować, że na terenie zachodniej części województwa pomorskiego realizujemy projekt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw.

Obszar projektu obejmuje właściwość Sądu Okręgowego w Słupsku tj. miasto Słupsk, powiat słupski, lęborski, bytowski, chojnicki i człuchowski.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym działa w Słupsku, przy ul. Jana Pawła II 1 lok.218 i 224, tel. 601 081 865, e-mail:  slupsk@fundacje.net.
Ośrodek prowadzi Pani Aleksandra Duszak.

Nasze Punkty Lokalne, mieszczą się w:
– Miastku, tel. 601 088 479, e-mail: rob@fundacje.net, który prowadzi Pan Robert Zielonka;
– Lęborku, tel. 601 088 479, e-mail: rob@fundacje.net, który prowadzi Pan Robert Zielonka;
– Bytowie, tel. 601 088 479, e-mail: rob@fundacje.net, który prowadzi Pan Robert Zielonka;
– Chojnicach, tel. 601 083 738, e-mail: nat@fundacje.net, który prowadzi Pani Natalia Paluszkiewicz;
– Człuchowie, tel. 601 083 738, e-mail: nat@fundacje.net, który prowadzi Pani Natalia Paluszkiewicz.

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw, oferujemy następującą pomoc:
•       pomoc prawna;
•       mediacja ;
•       indywidualne sesje psychoterapeutyczne;
•       konsultacje psychologiczne;
•       pomoc językową tłumacza językowego do pomocy prawnej dla
pokrzywdzonego przestępstwem lub do pomocy psychologicznej udzielanej świadkowi;
•       pomoc językową dla osób niedowidzących lub niedosłyszących (język migowy);
•       pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie  leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
•       pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i
przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
•       pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
•       organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
•       doradztwo zawodowe;
•       pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania
schronienia;
•       finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
•       usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
•       finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw w Ośrodku lub Punktach Lokalnych;
•       bony żywnościowe;
•       bony towarowe;
•       finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
•       finansowanie kosztów wyjazdu: osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna;
•       finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
•       zakup urządzeń lub wyposażenia;
•       zakup wartości niematerialnych i prawnych.