INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ORAZ ŚWIADKOM W OKRĘGU SŁUPSKIM

Działając w imieniu Gdańskiej Fundacji Pomocy Prawno-Psychologicznej z siedzibą w Gdańsku, jest mi niezmiernie miło poinformować, że na terenie zachodniej części województwa pomorskiego realizujemy projekt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw.

Obszar projektu obejmuje właściwość Sądu Okręgowego w Słupsku tj. miasto Słupsk, powiat słupski, lęborski, bytowski, chojnicki i człuchowski.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym działa w Słupsku, Street. Jana Pawła II 1 lok.218 i 224, tel. 601 081 865, mail: slupsk@fundacje.net.
Ośrodek prowadzi Pani Aleksandra Duszak.

Nasze Punkty Lokalne, mieszczą się w:
– Miastku, tel. 601 088 479, mail: rob@fundacje.net, który prowadzi Pan Robert Zielonka;
– Lebork, tel. 601 088 479, mail: rob@fundacje.net, który prowadzi Pan Robert Zielonka;
– Bytow, tel. 601 088 479, mail: rob@fundacje.net, który prowadzi Pan Robert Zielonka;
– Chojnice, tel. 601 083 738, mail: nat@fundacje.net, który prowadzi Pani Natalia Paluszkiewicz;
– Człuchowie, tel. 601 083 738, mail: nat@fundacje.net, który prowadzi Pani Natalia Paluszkiewicz.

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem, członkom ich rodzin oraz świadkom przestępstw, oferujemy następującą pomoc:
• pomoc prawna;
• mediacja ;
• indywidualne sesje psychoterapeutyczne;
• konsultacje psychologiczne;
• pomoc językową tłumacza językowego do pomocy prawnej dla
pokrzywdzonego przestępstwem lub do pomocy psychologicznej udzielanej świadkowi;
• pomoc językową dla osób niedowidzących lub niedosłyszących (język migowy);
• pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i
przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 February 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
• organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
• doradztwo zawodowe;
• pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania
schronienia;
• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
• usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw w Ośrodku lub Punktach Lokalnych;
• bony żywnościowe;
• bony towarowe;
• finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
• finansowanie kosztów wyjazdu: osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna;
• finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
• zakup urządzeń lub wyposażenia;
• zakup wartości niematerialnych i prawnych.