Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017

Słupsk, dnia 20 września 2017r.

PO IV WOS 1111.3.2017

 

Informacja

o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora

w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 20 września 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku trzeciego etapu konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do trzeciego etapu tego konkursu przystąpiło 2 kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą łączną liczbę punktów zgromadzonych podczas drugiego i trzeciego etapu konkursu:

 

  1. Błażejczyk Wojciech – II etap konkursu: 6 pkt.; III etap konkursu: 9 pkt.; łącznie: 15 pkt.,
  2. Ochniowska Małgorzata – II etap konkursu: 5,2 pkt.; III etap konkursu: 10 pkt.; łącznie: 15,2 pkt.

 

Mając na uwadze powyższe informuję, iż kandydatem zakwalifikowanym do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy została osoba, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

Ochniowska Małgorzata.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na w/w stanowisko pracy, na której znalazła się osoba, która uzyskała kolejną największą łączną liczbę punktów podczas konkursu; to jest:

 

Błażejczyk Wojciech.

 

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołu z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższego protokołu można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry


Informacja o wynikach konkursu na staż na stanowisko audytora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2017 – dokument PDF