Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.6.2019

Слупск, из 15 lipca 2019r.

PO IV WOS 1111.6.2019

Список

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika

ds. защита секретной информации,,pl,это отбор предварительных заявок на конкурс на должность полномочного представителя по,,pl,Только один человек присоединился к этому конкурсу,,pl,Якубовский Войцех,,pl,которые в установленный срок представили комплект документации, необходимой для приема на работу, и соответствуют формальным требованиям, связанным с этой должностью,,pl,В связи с изложенным конкурсная комиссия приняла решение,,pl,квалифицированы для второго этапа этого конкурса,,pl Прокуратура в Слупске

 

Po przeprowadzeniu w dniu 15 lipca 2019r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku I etapu konkursu, to jest selekcji wstępnej zgłoszeń do konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, молодой do niniejszego konkursu przystąpiła tylko jedna osoba, to jest Jakubowski Wojciech, który w wyznaczonym do tego terminie złożył komplet dokumentacji wymaganej dla celów rekrutacyjnych oraz spełnia formalne wymagania związane z tym stanowiskiem pracy.

W związku z powyższym Komisja Konkursowa uchwaliła, тот Jakubowski Wojciech zakwalifikował się do II etapu niniejszego konkursu.

Drugi etap konkursu polegający na sprawdzeniu wiedzy kandydata z zakresu ochrony informacji niejawnych – письменный тест – odbędzie się w dniu 22 lipca 2019r. в. 10.00 w Sali nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Лещинский 10.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ирена Wojcieszak

Руководитель организационного IV-суда