Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Słupsk, dnia 8 marca 2019r.

PO IV WOS 1111.2.2019

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze ( Dz.U.2017.1767 ze zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta pro­kuratora (Dz.U.2016.1838 ) ogłasza:

 • konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Liczba wolnych stanowisk: 1

Na stanowisko asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta prokuratury,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o   zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze,
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (do pobrania w tym miejscu).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie (liczy się data stempla pocztowego ) w terminie do dnia:

11 kwietnia 2019r.

na adres:

Prokuratura Okręgowa ul. Leszczyńskiego 10 76-200 Słupsk

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – testu który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata, praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego ( czas 90 minut).

III etap – rozmowy kwalifikacyjnej.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w terminie wskazanym w ogłoszeniu a kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa ustala listę kandydatów (zawierającą imiona i nazwiska kandydatów ) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

Informacja o wynikach drugiego etapu konkursu zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w Prokuraturze Okręgowej w Słupsk oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

 • imię i nazwisko oraz wynik kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na tym stanowisku, albo informację , że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów,
 • rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Osoba zatrudniona w wyniku konkursu, podejmująca po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywa staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której jest zatrudniona. Staż trwa 6 miesięcy. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019 – dokument PDF

Informacja: Niektóre z wzorów dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata są dostępne na stronie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, link do strony: „Druki do pobrania”