Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019

Slupsk, of 8 brand 2019r,,es,District Prosecutor in Słupsk acting on the basis of art,,pl,Dz.U.2017.1767 she zm,,nl,and the regulation of the Minister of Justice of,,pl,on conducting a competition for the position of assistant prosecutor,,pl,Dz.U.2016.1838,,hr,competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Number of vacancies,,pl,The assistant may be employed as a prosecutor's assistant,,pl,who,,pl,has Polish citizenship and benefits from full civil and civil rights,,pl.

PO IV WOS 1111.2.2019

NOTICE

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku działając na podstawie art. 180 § 1 in 2 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze ( Dz.U.2017.1767 ze zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta pro­kuratora (Dz.U.2016.1838 ) announces:

 • konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Liczba wolnych stanowisk: 1

Na stanowisko asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, and he was not convicted of an intentional offense prosecuted by public prosecution,,pl,it is of impeccable character,,pl,he graduated from higher studies in Poland and obtained a master's degree or foreign studies recognized in Poland,,pl,he graduated,,pl,The following documents should be attached to the application for entry to the competition,,pl,application for employment as a prosecutor's assistant,,pl,a biography and information about the career progression,,pl,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 • ukończył 24 years.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy załączyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta prokuratury,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. statement, referred to in Article. 180 § 6 Act of 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze,
 5. candidate statement, that is a Polish citizen and enjoys full rights as a citizen,
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,
 8. a statement of consent to the processing of personal data for the purposes of the competition (do pobrania w tym miejscu).

The declaration candidate can attach evidence of additional qualifications and achievements, w szczególności potwierdzające zdanie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Application to enter the competition along with the required documents,,pl,with indication of the competition designation,,pl,April 2019,,pl,District Prosecutor's Office ul,,pl,preliminary verification of candidates' applications in terms of meeting the formal requirements of joining the competition,,pl,test that includes,,pl,time,,pl,III etap,,en,After finding,,pl,that the candidate's application meets the formal requirements and was submitted on the date indicated in the announcement and the candidate meets the formal requirements of joining the competition,,pl,the competition committee establishes a list of candidates,,pl, ze wskazaniem oznaczenia konkursu, należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku albo listownie (liczy się data stempla pocztowego ) on or before:

11 kwietnia 2019r.

na adres:

Prokuratura Okręgowa ul. Leszczynski 10 76-200 Slupsk

 

The competition consists of three stages:

I stage – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap – testu który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, as well as written work on one of two topics in the field of criminal law and process, chosen by the candidate, essay can rely on the solution process kazusu ( czas 90 minut).

III etap – interview.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w terminie wskazanym w ogłoszeniu a kandydat spełnia wymogi formalne przystąpienia do konkursu, komisja konkursowa ustala listę kandydatów (containing the names and surnames of the candidates,,pl,admitted to the second stage of the competition,,pl,which will be located in a publicly accessible place at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk and published in the Public Information Bulletin,,pl,days before the start of the second stage of the competition,,pl,The list of candidates admitted to the second stage of the competition is available for a period of time,,pl,months from the date of its announcement or disclosure,,pl,The list contains the names and surnames of the candidates,,pl ) dopuszczonych do etapu drugiego konkursu, która zmieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, no later than 7 dni przez terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.

Information on the results of the second stage of the competition will be published in a place widely available in the District Prosecutor's Office in Słupsk and published in the Public Information Bulletin,,pl,Information about the results of the competition, the prosecutor organizing the competition places in a place commonly available at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk and in the Public Information Bulletin,,pl,Information about the results of the competition is available for a period of time,,pl,months from the date of publication,,pl,Information on the results of the competition contains,,pl.

Informację o wynikach konkursu prokurator organizujący konkurs umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Informacja o wynikach konkursu zawiera:

 • name and surname and result of the candidate qualified for employment in this position,,pl,or information,,pl,that none of the candidates obtained the required number of points,,pl,a reserve list of candidates including their first and last names as well as the results of the candidates on this list or information,,pl,that such a list has not been prepared,,pl,Person employed as a result of the competition,,pl,who undertakes the work of the prosecutor's assistant for the first time, holds an assistant internship in the general organizational unit of the prosecutor's office,,pl, albo informację , że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów,
 • rezerwową listę kandydatów obejmującą ich imiona i nazwiska oraz wyniki kandydatów znajdujących się na tej liście albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Osoba zatrudniona w wyniku konkursu, podejmująca po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywa staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, in which she is employed,,pl,The internship continues,,pl,Trainees are exempt from the obligation to complete the internship,,pl,who have passed the judge's exam,,pl,prosecutor,,pl,notarial,,pl,advocate or legal adviser,,pl,Announcement about the competition for the position of assistant prosecutor in the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl. Staż trwa 6 months. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

District Attorney

Catherine wise


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2019 – PDF document

Information: Niektóre z wzorów dokumentów wymaganych do złożenia przez kandydata są dostępne na stronie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, link do strony: “Druki do pobrania”