OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.6.2021

Słupsk dnia 11 maja 2021 r.

PO IV WOS 1111.6.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora FinansowoAdministracyjnego w Słupsku :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 1. kierowanie, organizowanie i planowanie pracy Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 2. planowanie, przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie tych zadań,
 3. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania planu finansowego Prokuratury,
 4. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie niezbędnym do prawidłowego planowania działalności finansowej w okręgu słupskim oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych,
 5. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie kontroli i oceny wykonywania budżetu,
 6. opracowywanie projektów zarządzeń i innych pism dotyczących organizacji i funkcjonowania Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w Prokuraturze okręgowej w Słupsku,
 7. sporządzanie analiz i innych informacji z realizacji działalności jednostki wynikających z przepisów i wytycznych jednostek nadrzędnych,
 8. zapewnienie prawidłowego wykonania zadań związanych z realizacją procedur zamówień publicznych i jego nadzór,
 9. nadzór nad realizacją umów związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 10. nadzór nad realizacją spraw administracyjno-gospodarczych oraz spraw socjalno–bytowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

 1. a) niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe na poziomie studiów II stopnia
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenie inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)
 6. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
 9. zdolności analityczne i kierownicze

b) dodatkowe:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i rachunkowości,
 2. umiejętność organizacji pracy,
 3. znajomość metodyki i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym ( w szczególności umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel co najmniej na poziomie średnim),
 4. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość i odpowiedzialność,
 5. zdolności analityczne,
 6. kreatywność,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. dyspozycyjność
 9. komunikatywność,
 10. odporność na stres,
 11. wysoka kultura osobista.

Zapewniamy:

 1. stabilne zatrudnienie, po okresie próbnym na podstawie umowy o pracę,
 2. możliwość rozwoju zawodowego,
 3. kreatywną pracę w zespole wieloosobowym,
 4. stabilne wynagrodzenie.

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 3. Życiorys (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 6. oświadczenie o niekaralności ( do pobrania tutaj)
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 8. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna      (do pobrania tutaj)
 9. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności,
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 15 czerwca 2021 r.  z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.6.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Dyrektora Finansowo-Administracyjnego) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

Prokurator Okręgowy

/Krzysztof Młynarczyk/