OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.6.2021

Słupsk am Tag,,pl,,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Gesetz über die Angestellten und Staatsanwälte der Gerichte vom,,pl,und am Aushang der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Słupsk am Tag,,pl,,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Gesetz über die Angestellten und Staatsanwälte der Gerichte vom,,pl,und am Aushang der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl 11 Dürfen 2021 r.

PO IV WOS 1111.6.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

DYREKTORA FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

Der Veranstalter des Wettbewerbs: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk

76- 200 Slupsk, str. Leszczynski 10

Workplace offiziellen: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk

76-200 Slupsk, str. Leszczynski 10

Bezirksstaatsanwalt in Slupsk, gemäß Artikel. 3b Act von 18 Dezember 1998 r. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo -- Administracyjnego w Słupsku :

– 1 klerikalen Position - in der Vollzeit-

Der Wettbewerb wird in Übereinstimmung mit der Verordnung des Ministers der Justiz durchgeführt werden 17 Januar 2008 r. Das genaue Verfahren und die Durchführung von Wettbewerben für die Ausbildung klerikalen Gericht und der Staatsanwaltschaft (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Die Palette der Aufgaben am Arbeitsplatz durchgeführt :

 1. kierowanie, organizowanie i planowanie pracy Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 2. planowanie, przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie tych zadań,
 3. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania planu finansowego Prokuratury,
 4. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie niezbędnym do prawidłowego planowania działalności finansowej w okręgu słupskim oraz podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych,
 5. współpraca z Głównym Księgowym Prokuratury Okręgowej w Słupsku w zakresie kontroli i oceny wykonywania budżetu,
 6. opracowywanie projektów zarządzeń i innych pism dotyczących organizacji i funkcjonowania Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego w Prokuraturze okręgowej w Słupsku,
 7. sporządzanie analiz i innych informacji z realizacji działalności jednostki wynikających z przepisów i wytycznych jednostek nadrzędnych,
 8. zapewnienie prawidłowego wykonania zadań związanych z realizacją procedur zamówień publicznych i jego nadzór,
 9. nadzór nad realizacją umów związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 10. nadzór nad realizacją spraw administracyjno-gospodarczych oraz spraw socjalno–bytowych.

Die Anforderungen an Arbeitsplatz :

 1. a) notwendig:
 1. wykształcenie wyższe na poziomie studiów II stopnia
 2. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenie inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. keine Vorstrafen wegen einer Straftat oder einer steuerlichen Straftat (gegen den Kandidaten nicht auch bei der Verhandlung dieser Art von Verbrechen abgehalten werden)
 6. Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten,
 7. Ruf,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku,
 9. zdolności analityczne i kierownicze

b) mehr:

 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i rachunkowości,
 2. umiejętność organizacji pracy,
 3. znajomość metodyki i techniki pracy biurowej, einschließlich der Fähigkeit, Hardware zu verwenden ( w szczególności umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel co najmniej na poziomie średnim),
 4. samodzielność, rzetelność, obowiązkowość i odpowiedzialność,
 5. analytische Fähigkeiten,
 6. Kreativität,
 7. Zusammenspiel,
 8. Verfügbarkeit
 9. Kommunikation,
 10. Widerstandsfähigkeit gegen Stress,
 11. wysoka kultura osobista.

Zapewniamy:

 1. stabilne zatrudnienie, po okresie próbnym na podstawie umowy o pracę,
 2. możliwość rozwoju zawodowego,
 3. kreatywną pracę w zespole wieloosobowym,
 4. stabilne wynagrodzenie.

Die Unterlagen für diese Vakanz erforderlich:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. persönlichen Fragebogen (do pobrania tutaj)
 3. Lebenslauf (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 6. oświadczenie o niekaralności ( do pobrania tutaj)
 7. die Einverständniserklärung des Bewerbers zur Verarbeitung personenbezogener Daten für Einstellungszwecke,,pl,Informationsklausel,,pl,Interessenten werden gebeten, ihre Unterlagen direkt in den Räumlichkeiten der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk einzureichen,,pl,Stufe I - Vorauswahl der Bewerbungen der Bewerber im Hinblick auf die Erfüllung der formalen Voraussetzungen für die Teilnahme am Auswahlverfahren,,pl,Stufe II - eine praktische Übung,,pl,Phase III - Interview,,pl,Informationen, die Daten enthalten,,pl (do pobrania tutaj)
 8. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna (do pobrania tutaj)
 9. Kandidaten und Verlustrechnung, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności,
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, str. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową innerhalb 15 Juni 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.6.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, der Zeitpunkt der Einreichung gilt das Datum des Poststempels sein.

Weitere Informationen:

Der Wettbewerb besteht aus drei Stufen:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Die Liste der Kandidaten qualifizierte sich für die nächste Stufe des Wettbewerbs, und Informationen über den Ort und den Zeitpunkt der zweiten und dritten Stufe werden auf der Website des Büros des Bezirksstaatsanwaltschaft veröffentlicht www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, spätestens 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Dyrektora Finansowo-Administracyjnego) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. in der Staatsanwaltschaft und auf der Website der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Die eingereichten Unterlagen können bis zum Ende des Monats nach Beendigung des Auswahlverfahrens am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk in der ul. Abgeholt werden,,pl,Nicht akzeptierte Dokumente unterliegen der Provision,,pl,dauerhafte Zerstörung,,pl,Bekanntmachung über den Praktikantenwettbewerb für die Dienststelle bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl,Słupsk am 23. Mai,,pl,Arbeitsort eines Beamten,,pl,Bezirksstaatsanwalt in Słupsk,,pl.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

District Attorney

/Krzysztof Młynarczyk/