OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO Z KONIECZNOŚCIĄ ODBYCIA STAŻU URZĘDNICZEGO – 3009-4.1111.6.2021

Slupsk, of 15 November 2021 r.

3009-4.1111.6.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO Z KONIECZNOŚCIĄ ODBYCIA STAŻU URZĘDNICZEGO

The organizer of the competition: District Prosecutor's Office in Slupsk

76- 200 Slupsk, st. Leszczynski 10

Workplace official: District Prosecutor's Office in Slupsk

76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10

District Attorney in Slupsk, pursuant to Article. 3b Act of 18 December 1998 r. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2018.577) organizing a competition for recruitment of clerical candidate for an internship :

– 1 stanowisko urzędnicze – księgowego w wymiarze pełnego etatu

The competition will be conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008 r. the detailed procedure and the conduct of competitions for training clerical court and the prosecution (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

The range of tasks performed in the workplace :

– dokonywanie wstępnej kontroli formalno–rachunkowej oraz kompletności i rzetelności dokumentów,

– dekretowanie oraz wprowadzanie dowodów księgowych do systemu księgowego,

– prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej dochodów, wydatków i kosztów wg podziałek klasyfikacji budżetowej oraz według zadań,

– prowadzenie szczegółowej ewidencji rozrachunków z podziałem na kontrahentów,

– uzgadnianie ewidencji analitycznej z zapisami kart księgi głównej,

– uzgadnianie sald z poszczególnymi kontrahentami i prowadzenie w tym zakresie korespondencji,

– sporządzanie wydruków z ksiąg rachunkowych dotyczących dochodów i wydatków,

– archiwizowanie dokumentacji,

– preparing an expedition,

– copy and fax service,

– inne czynności zlecone przez Głównego Księgowego

The requirements relating to workplace :

a) necessary:

– wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia,

– full legal capacity,

– no criminal record for an offense or a tax offense,

– przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– communication skills and ability to work in a team,

– ability to plan and organize work,

– repute,

– condition for employment in the position and working at the computer,

– umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz znajomość obsługi pakietu office

b) more:

– dokładność, systematyczność, obowiązkowość,

– creativity,

– resistance to stress,

– wiedza ogólna i wysoka kultura osobista,

Essential Requirements:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 December 1998. (Dz.U.2018.577)

The documents required for this vacancy:

  1. Application for admission to the competition,
  2. The individual (do pobrania tutaj)
  3. A photocopy of a certificate of education held,
  4. Kserokopie zaświadczeń lub dyplomów ukończonych kursów,
  5. Declaration by the candidate to consent to the processing of personal data for the purposes of recruitment (do pobrania tutaj)
  6. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)
  7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwa skarbowe
  8. Oświadczenie, że nie jest prowadzone p –ko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Persons interested in the offer are asked to submit documents directly at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Stage I - preliminary selection of candidates' applications in terms of meeting the formal requirements of joining the competition,,pl,Stage II - a practical skill test,,pl,Stage III - interview,,pl,Information containing data,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,kf,,en, st. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową within 03 December 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu – 3009-4.1111.6.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, the date of their submission shall be the date on the postmark.

Other Information:

The competition consists of three stages:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

The list of candidates qualified for the next stage of the competition, and information about the location and timing of the second and third stage will be published on the website of the District Prosecutor's Office www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, no later than 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, that means. at the prosecutor's office and on the website of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,Unaccepted documents will be subject to the commission,,pl,permanent destruction,,pl,Announcement about the internship competition for the official post in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl.

District Attorney

/Krzysztof Młynarczyk/