OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO Z KONIECZNOŚCIĄ ODBYCIA STAŻU URZĘDNICZEGO – 3009-4.1111.6.2021

Слупск, из 15 Ноябрь 2021 R.

3009-4.1111.6.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO Z KONIECZNOŚCIĄ ODBYCIA STAŻU URZĘDNICZEGO

Организатор конкурса: Региональная прокуратура в Слупске

76- 200 Слупск, ул. Лещинский 10

Место работы официальный: Региональная прокуратура в Слупске

76-200 Слупск, ул. Лещинский 10

Окружной прокурор в Слупске, в соответствии со статьей. 3б Акт 18 Декабрь 1998 R. на работников суда и судебного преследования (Dz.U.2018.577) организует конкурс для набора канцелярских кандидата на стажировку :

– 1 stanowisko urzędnicze – księgowego w wymiarze pełnego etatu

Конкурс будет проводиться в соответствии с постановлением министра юстиции 17 Января 2008 R. Подробное описание порядка и проведение конкурсов для подготовки канцелярских суда и прокуратуры (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Диапазон задач, выполняемых на рабочем месте :

– dokonywanie wstępnej kontroli formalno–rachunkowej oraz kompletności i rzetelności dokumentów,

– dekretowanie oraz wprowadzanie dowodów księgowych do systemu księgowego,

– prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej dochodów, wydatków i kosztów wg podziałek klasyfikacji budżetowej oraz według zadań,

– prowadzenie szczegółowej ewidencji rozrachunków z podziałem na kontrahentów,

– uzgadnianie ewidencji analitycznej z zapisami kart księgi głównej,

– uzgadnianie sald z poszczególnymi kontrahentami i prowadzenie w tym zakresie korespondencji,

– sporządzanie wydruków z ksiąg rachunkowych dotyczących dochodów i wydatków,

– archiwizowanie dokumentacji,

– готовит экспедицию,

– копия и факс,

– inne czynności zlecone przez Głównego Księgowego

Требования, связанные с рабочего места :

a) необходимо:

– wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia,

– дееспособность в полном объеме,

– отсутствие судимости за преступление или совершение налогового правонарушения,

– przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– коммуникативные навыки и умение работать в команде,

– способность планировать и организовывать работу,

– репутация,

– Условие для работы в позиции и работе за компьютером,

– umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym oraz znajomość obsługi pakietu office

B) больше:

– dokładność, systematyczność, obowiązkowość,

– креативность,

– устойчивость к стрессу,

– wiedza ogólna i wysoka kultura osobista,

Основные требования:

Reguluje искусства. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 Декабрь 1998. (Dz.U.2018.577)

Документы, необходимые для этой вакансии:

  1. Заявление о приеме в конкурсе,
  2. Индивидуальный (do pobrania tutaj)
  3. Ксерокопия свидетельства образования состоялась,
  4. Kserokopie zaświadczeń lub dyplomów ukończonych kursów,
  5. Заявление кандидата дать согласие на обработку персональных данных для целей вербовки (do pobrania tutaj)
  6. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj)
  7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwa skarbowe
  8. Oświadczenie, что нет никакого незавершенного производства по умышленному преступлению, преследуемому по публичному обвинительному акту или налоговому преступлению,,pl,Заявление о полной дееспособности и осуществлении полных общественных прав,,pl,в районной прокуратуре в Члухове будут обнародованы, выставив его в публичном месте,,pl,Кшиштоф Млынарчик /,,pl
  9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ул. Лещинский 10, lub nadesłanie drogą pocztową в 03 Декабрь 2021 R. z podaniem oznaczenia konkursu – 3009-4.1111.6.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, дата их представления считается дата на штемпеле.

Другая информация:

Конкурс состоит из трех этапов:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

Этап II - тест практического навыка,,pl,Этап III - интервью,,pl,Информация, содержащая данные,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Список кандидатов прошли в следующий этап конкурса, а также информацию о месте и сроках проведения второго и третьего этапа будут опубликованы на веб-сайте районной прокуратуры www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, не позднее 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, TJ. в прокуратуре и на сайте районной прокуратуры в Слупске,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl,Непризнанные документы подлежат комиссии,,pl,постоянное уничтожение,,pl,Объявление о конкурсе на стажировку на официальную должность в районной прокуратуре в Хойнице,,pl,Слупск 23 мая,,pl,Место работы чиновника,,pl,Районный прокурор в Слупске,,pl.

Окружной прокурор

/Krzysztof Młynarczyk/