Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny – PO IV WOS 1111.1.2017

Słupsk, dnia 30 marca 2017r.

 PO IV WOS 1111.1.2017

 

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny 

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku ogłasza konkurs na następujące stanowisko urzędnicze:

audytor wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

 1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu.
 2. Miejsce zatrudnienia: Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.
 3. Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01 czerwca 2017r.
 4. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie zasadnicze 1850 PLN brutto + dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska: 800 PLN brutto.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  a) zadania określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.),
  b) zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu Dz.U.2015.1480).
 6. Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy; audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
  a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,   przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  c) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) posiada wyższe wykształcenie,
  e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
b) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w Ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016. 1947),
c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w Ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 2015. 1096 oraz 2016. 677).

7.Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

a) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych,

b) znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,

c) umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,

d) kreatywność,

e) zdolności analityczne,

f) komunikatywność,

g) obiektywizm,

h) dyspozycyjność,

i) odporność na stres.

8. Kandydat na stanowisko pracy winien złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,

b) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

c) życiorys lub CV zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

d) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

e) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego,

g) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje zawodowe,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

k) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.

9. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy audytora wewnętrznego wiąże się obowiązek odbycia 6 miesięcznego stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy; w przypadku wykazania posiadania wiedzy w powyższym zakresie istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części.

10. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r:

a) bezpośrednio w sekretariacie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,

b) drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Konkurs na stanowisko pracy audytora wewnętrznego składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów w formie pisemnego testu, w szczególności z zakresu finansów publicznych i rachunkowości  budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

12. Szczegółowe informacje o miejscu i terminie przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu wraz z listą osób, które zostały do nich zakwalifikowane, zostaną każdorazowo zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

13. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 368.

 

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny PO IV WOS 1111.1.2017 – dokument PDF