Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw obronnych – PO IV WOS 1111.10.2017

Слупск, из 1 grudnia 2017r.

PO IV WOS 1111.10.2017

Объявление

o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw obronnych

Окружной прокурор в Слупске объявляет конкурс на следующие позиции канцелярского:

inspektor do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

1. Количество вакансий: 1 Положение в измерении 1/2 время.

2. место работы:

Региональная прокуратура в Слупске; 76-200 Слупск, ул. Лещинский 10.

3. Размер вознаграждения на рабочем месте: основной оклад 1650 PLN брутто + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. Диапазон задач, выполняемых на рабочем месте:

 • ustalanie kierunków i zasad wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych i jednostek podległych Prokuratorowi Okręgowemu,
 • wykonywanie i koordynowanie wszystkich czynności zleconych przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Prokuratury Krajowej,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej i nadzorowanie planowania operacyjnego w podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego przygotowania ich do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji w Prokuraturze Okręgowej na czas wojny,
 • opracowywanie planów (rocznych, także dla podległych jednostek organizacyjnych) szkolenia obronnego,
 • przygotowanie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny wewnętrznych aktów kierowania oraz realizowanie zadań związanych z przygotowaniem Prokuratury Okręgowej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia, w tym organizowanie stałego dyżuru,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej,
 • planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia kadry kierowniczej w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowywanie projektów ustaleń w sprawie przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych i planów zamierzeń obronnych w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowanie i uzgadnianie planu nadzorów służbowych w jednostkach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 • prowadzenie nadzorów służbowych stanu realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie we współdziałaniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym przedsięwzięć zapewniających finansowanie przygotowań obronnych,
 • współpraca z właściwym terytorialnie Szefem Obrony Cywilnej w zakresie działalności prokuratury w tym zakresie,
 • prowadzenie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wspólnie z kadrową,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi właściwych organów państwowych, a w szczególności z resortem obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych w sprawach dotyczących realizacji zadań obronnych,
 • prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień dotyczących zadań obronnych realizowanych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych,
 • realizowanie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Основные требования к работе:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, чьи граждане, на основе международных соглашений или положений законодательства Сообщества, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie karalność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • репутация,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Дополнительные требования к работе:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych,
 • знание офисного оборудования и компьютерной грамотности, в том числе использование офисных приложений,
 • умение организовать собственную работу, а также умение работать в команде,
 • креативность,
 • аналитические навыки,
 • связь,
 • объективизм,
 • наличие,
 • устойчивость к стрессу.

7. Кандидат на должность должен представить следующие документы:

 • Заявление о приеме на конкурс,
 • Персональная анкета для лица, претендующего на работу,
 • автобиография или CV, включая заявление о согласии на обработку персональных данных для процесса набора,
 • ксерокопия удостоверения личности или другого документа, удостоверяющего личность,
 • ксерокопия диплома провел высшее образование,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie obronności i obrony cywilnej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych i inne kwalifikacje zawodowe,
 • утверждение, что она обладает полной правоспособностью и использование общественных прав,
 • заявление о несудимости за умышленное преступление или умышленное преступление налогового,
 • niekarności декларация необслуживаемых функций, связанных с утилизацией государственных средств,
 • заявление, что не ведется против кандидатов дела за умышленное преступление преследуется по обвинительному акту и налоговое правонарушение.

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu jest poznanie struktury prokuratury, функционирование основных организационных подразделений и подчиненных ему структурных подразделений прокуратуры, а также способ делать вещи, которые они будут принадлежать к обязанностям работы.

9. Документы для целей найма должны быть представлены к установленному сроку,,pl,Май 2017,,pl,И.В. СУВ 1111.2.2017,,hr,Внутренний аудитор в районной прокуратуре в Слупске,,pl,базовая зарплата,,pl,Вы имеете право принимать на работу на территории Польской Республики,,pl,Документы для целей найма должны быть представлены к установленному сроку,,pl 22 grudnia 2017r:

 • непосредственно в секретариат областной прокуратуры в Слупске, 76-200 Слупск, ул. Лещинский 10,
 • по почте по указанному выше адресу (дата их представления считается дата на штемпеле).

Заявки, поданные после указанного срока, рассматриваться не будут.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Января 2008 R. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, Пункт. 400). Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I этап – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II Etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • Третий этап - собеседование с кандидатами.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, не позднее 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Дополнительная информация о процессе набора для этой позиции, работа может быть получена из следующих телефонного номера: 059 84 45 370.

 

Окружной прокурор

Екатерина мудры


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw obronnych – PO IV WOS 1111.10.2017 – PDF документ