OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – Starszego Inspektora ds. Obronnych – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk dnia 13  maja 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Ogłoszenie

o konkursie na staż stanowisko urzędnicze

 

     Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na:

 

starszego inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

 

1. Ilość wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1/2 etatu.

2. Miejsce zatrudnienia: Prokuratura Okręgowa w Słupsku; 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10.

3. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: wynagrodzenie zasadnicze 2000 PLN brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie kierunków i zasad wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych i jednostek podległych Prokuratorowi Okręgowemu,
 • wykonywanie i koordynowanie wszystkich czynności zleconych przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Prokuratury Krajowej,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej i nadzorowanie planowania operacyjnego w podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego przygotowania ich do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji w Prokuraturze Okręgowej na czas wojny,
 • opracowywanie planów (rocznych, także dla podległych jednostek organizacyjnych) szkolenia obronnego,
 • przygotowanie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny wewnętrznych aktów kierowania oraz realizowanie zadań związanych z przygotowaniem Prokuratury Okręgowej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia, w tym organizowanie stałego dyżuru,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej,
 • planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia kadry kierowniczej
  w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowywanie projektów ustaleń w sprawie przygotowań obronnych
  w podległych jednostkach organizacyjnych i planów zamierzeń obronnych w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowanie i uzgadnianie planu nadzorów służbowych w jednostkach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 • prowadzenie nadzorów służbowych stanu realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie we współdziałaniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym przedsięwzięć zapewniających finansowanie przygotowań obronnych,
 • współpraca z właściwym terytorialnie Szefem Obrony Cywilnej w zakresie działalności prokuratury w tym zakresie,
 • prowadzenie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wspólnie z komórką       kadrową,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi właściwych organów państwowych, a w szczególności z resortem obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych w sprawach dotyczących realizacji zadań obronnych,
 • prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień dotyczących zadań obronnych realizowanych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych,
 • realizowanie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • prowadzenie rejestrów spraw według klasyfikacji PO SO rzeczowego wykazu akt

5.Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych,
 • znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole, a także kreatywność, zdolności analityczne, komunikatywność, obiektywizm, dyspozycyjność, odporność na stres.

7. Dokumenty wymagane :

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 • kwestionariusz osobowy ( do pobrania tutaj ),
 • życiorys lub CV
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( do pobrania tutaj ),,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie obronności i obrony cywilnej (w przypadku ich posiadania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych i inne kwalifikacje zawodowe (w przypadku ich posiadania),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekarności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych ( do pobrania tutaj ),

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu  jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 maja 2020r:

 • bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10,
 • drogą pocztową na wyżej wymieniony adres (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, Poz. 400). Konkurs  składa się z trzech etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do  II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 059 84 45 368 .

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk