AUSSCHREIBUNG IM TRAINING IN POSITION Beamten – Starszego Inspektora ds. Obronnych – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk am Tag,,pl,,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Gesetz über die Angestellten und Staatsanwälte der Gerichte vom,,pl,und am Aushang der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Słupsk am Tag,,pl,,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Gesetz über die Angestellten und Staatsanwälte der Gerichte vom,,pl,und am Aushang der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl 13 Dürfen 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

ERKLÄRUNG

o konkursie na staż stanowisko urzędnicze

 

Bezirksstaatsanwalt in Slupsk, gemäß Artikel. 3b Act von 18 Dezember 1998 r. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2018.577) Organisation eines Wettbewerbs für die Rekrutierung von klerikalen Kandidat für ein Praktikum:

 

starszego inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

 

1. Zahl der offenen Stellen: 1 Position in der Dimension 1/2 Zeit.

2. Ort der Beschäftigung: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk; 76-200 Slupsk, str. Leszczynski 10.

3. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: Grundgehalt 2000 PLN brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie kierunków i zasad wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych i jednostek podległych Prokuratorowi Okręgowemu,
 • wykonywanie i koordynowanie wszystkich czynności zleconych przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Prokuratury Krajowej,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej i nadzorowanie planowania operacyjnego w podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego przygotowania ich do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji w Prokuraturze Okręgowej na czas wojny,
 • opracowywanie planów (rocznych, także dla podległych jednostek organizacyjnych) szkolenia obronnego,
 • przygotowanie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny wewnętrznych aktów kierowania oraz realizowanie zadań związanych z przygotowaniem Prokuratury Okręgowej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia, w tym organizowanie stałego dyżuru,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej,
 • planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia kadry kierowniczej
  w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowywanie projektów ustaleń w sprawie przygotowań obronnych
  in untergeordneten Organisationseinheiten und Plänen von Verteidigungsplänen in der Bezirksstaatsanwaltschaft,,pl,Werbung für Personen aus der Verpflichtung zur Durchführung eines aktiven Militärdienstes im Falle einer Mobilisierungsankündigung und während des Krieges zusammen mit einer Personalabteilung,,pl,Notwendige Voraussetzungen,,pl,im Zusammenhang mit dem Job,,pl,Keine Vorstrafen für ein vorsätzliches Verbrechen oder ein vorsätzliches Steuerverbrechen,,pl,Zusätzliche Anforderungen,,pl,sowie Kreativität,,pl,Erforderliche Dokumente,,pl,Lebenslauf oder Lebenslauf,,pl,
 • opracowanie i uzgadnianie planu nadzorów służbowych w jednostkach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 • prowadzenie nadzorów służbowych stanu realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie we współdziałaniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym przedsięwzięć zapewniających finansowanie przygotowań obronnych,
 • współpraca z właściwym terytorialnie Szefem Obrony Cywilnej w zakresie działalności prokuratury w tym zakresie,
 • prowadzenie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wspólnie z komórką kadrową,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi właściwych organów państwowych, a w szczególności z resortem obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych w sprawach dotyczących realizacji zadań obronnych,
 • prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień dotyczących zadań obronnych realizowanych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych,
 • realizowanie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • prowadzenie rejestrów spraw według klasyfikacji PO SO rzeczowego wykazu akt

5.Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, deren Bürger, auf der Grundlage internationaler Abkommen oder Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Ruf,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych,
 • Kenntnisse von Bürogeräten und Computerkenntnisse, einschließlich der Verwendung von Office-Anwendungen,
 • Fähigkeit eigene Arbeit zu organisieren, und die Fähigkeit, in einem Team zu arbeiten, a także kreatywność, analytische Fähigkeiten, Kommunikation, Objektivismus, Verfügbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Stress.

7. Dokumenty wymagane :

 • Antrag auf Zulassung zum Wettbewerb,
 • persönlichen Fragebogen ( do pobrania tutaj ),
 • życiorys lub CV
 • Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke des Einstellungsverfahrens,,pl,wenn du sie hast,,pl,Mai 2020,,pl,direkt am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl ( do pobrania tutaj ),,
 • Fotokopie des Diploms hielt eine Hochschulbildung,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie obronności i obrony cywilnej (w przypadku ich posiadania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych i inne kwalifikacje zawodowe (w przypadku ich posiadania),
 • Aussage, dass es die volle Rechtsfähigkeit und die Nutzung öffentlicher Rechte hat,
 • eine Erklärung des guten Verhaltens für eine vorsätzliche Straftat oder eine vorsätzliche Steuerstraftat,
 • niekarności Erklärung der notleidenden Funktionen im Zusammenhang mit öffentlichen Mitteln zu entsorgen,
 • Erklärung, das ist nicht gegen das Kandidatenverfahren wegen einer vorsätzlichen Straftat Anklage und Steuerstraftat verfolgte durchgeführt.
 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych ( do pobrania tutaj ),

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu jest poznanie struktury prokuratury, das Funktionieren der grundlegenden Organisationseinheiten und untergeordneten Organisationseinheiten der Staatsanwaltschaft, sowie die Art der Dinge zu tun,, was sie für die Aufgaben des Jobs gehören.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 maja 2020r:

 • bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, 76-200 Slupsk, str. Leszczynski 10,
 • per Post an die Adresse (der Zeitpunkt der Einreichung gilt das Datum des Poststempels sein).

Gebote nach Ablauf der Frist eingehen, werden nicht berücksichtigt werden.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 Januar 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, Artikel. 400). Konkurs składa się z trzech etapów:

 • Stufe I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • Dritte Stufe - Interview mit den Kandidaten.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, spätestens 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Weitere Informationen über die Einstellungsverfahren für diese Position, Arbeit kann aus der folgenden Telefonnummer erhalten werden: 059 84 45 368 .

District Attorney

Chris Mlynarczyk