NOTICE OF COMPETITION IN TRAINING IN POSITION officials – Starszego Inspektora ds. Obronnych – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk on the day,,pl,         ,,en,Dz.U.2018.577,,ru,Dz.U.2014,,ru,Act on court employees and prosecutors' offices dated,,pl,and on the notice board of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl 13 May 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

Announcement

o konkursie na staż stanowisko urzędnicze

 

District Attorney in Slupsk, pursuant to Article. 3b Act of 18 December 1998 r. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2018.577) organizing a competition for recruitment of clerical candidate for an internship:

 

starszego inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

 

1. Number of vacancies: 1 position in the dimension 1/2 time.

2. Place of employment: District Prosecutor's Office in Slupsk; 76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10.

3. Wysokość wynagrodzenia na stanowisku pracy: base salary 2000 PLN gross + dodatek z tytułu wysługi lat.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie kierunków i zasad wykonywania zadań obronnych w komórkach organizacyjnych i jednostek podległych Prokuratorowi Okręgowemu,
 • wykonywanie i koordynowanie wszystkich czynności zleconych przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Prokuratury Krajowej,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej i nadzorowanie planowania operacyjnego w podległych jednostkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego przygotowania ich do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • opracowywanie i utrzymanie w aktualności dokumentacji w Prokuraturze Okręgowej na czas wojny,
 • opracowywanie planów (rocznych, także dla podległych jednostek organizacyjnych) szkolenia obronnego,
 • przygotowanie na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny wewnętrznych aktów kierowania oraz realizowanie zadań związanych z przygotowaniem Prokuratury Okręgowej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia, w tym organizowanie stałego dyżuru,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej,
 • planowanie, organizowanie i realizacja szkolenia kadry kierowniczej
  w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowywanie projektów ustaleń w sprawie przygotowań obronnych
  w podległych jednostkach organizacyjnych i planów zamierzeń obronnych w Prokuraturze Okręgowej,
 • opracowanie i uzgadnianie planu nadzorów służbowych w jednostkach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku,
 • prowadzenie nadzorów służbowych stanu realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie we współdziałaniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym przedsięwzięć zapewniających finansowanie przygotowań obronnych,
 • współpraca z właściwym terytorialnie Szefem Obrony Cywilnej w zakresie działalności prokuratury w tym zakresie,
 • prowadzenie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wspólnie z komórką kadrową,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi właściwych organów państwowych, a w szczególności z resortem obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych w sprawach dotyczących realizacji zadań obronnych,
 • prowadzenie w formie elektronicznej dokumentacji z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień dotyczących zadań obronnych realizowanych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych,
 • realizowanie przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • prowadzenie rejestrów spraw według klasyfikacji PO SO rzeczowego wykazu akt

5.Niezbędne wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • Polish citizenship or a European Union Member State or of another State,,pl,full legal capacity and the use of public rights,,pl,no criminal record for committing an intentional crime or an intentional tax crime,,pl,It is not conducted against the candidate proceedings for an offense prosecuted by indictment or tax offense,,pl,the first higher education degree and at least,,pl,professional summer internship,,pl, whose citizens, on the basis of international agreements or provisions of Community law, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • repute,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy.

6. Dodatkowe wymagania związane z danym stanowiskiem pracy:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych,
 • knowledge of office equipment and computer literacy, including the use of office applications,
 • ability to organize own work, and ability to work in a team, a także kreatywność, analytical skills, communication, objectivism, availability, resistance to stress.

7. Dokumenty wymagane :

 • application for admission to the competition,
 • personal questionnaire ( do pobrania tutaj ),
 • życiorys lub CV
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( do pobrania tutaj ),,
 • photocopy of diploma held a higher education,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zakresie obronności i obrony cywilnej (w przypadku ich posiadania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie obronności i obrony cywilnej w jednostce sektora finansów publicznych i inne kwalifikacje zawodowe (w przypadku ich posiadania),
 • statement that it has full legal capacity and use of public rights,
 • a statement of good conduct for a deliberate crime or an intentional tax crime,
 • niekarności declaration of non-performing functions related to disposing of public funds,
 • statement, that is not conducted against the candidate proceedings for an intentional offense prosecuted by indictment and tax offense.
 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych ( do pobrania tutaj ),

8. Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem; celem stażu jest poznanie struktury prokuratury, the functioning of the basic organizational units and subordinate organizational units of the prosecutor's office, as well as the mode of doing things, which they will belong to the duties of the job.

9. Dokumenty dla celów rekrutacji należy składać w terminie do dnia 22 maja 2020r:

 • directly at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Senior Inspector for,,pl,defense,,pl, 76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10,
 • by post to the above address (the date of their submission shall be the date on the postmark).

Bids submitted after the deadline will not be considered.

10. Zasady konkursu na stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 January 2008 r. on detailed procedure and manner of conducting competitions for clerical internship in court and the prosecutor's office,,pl,Dz.U.2014.400 j.t.,,en,carrying out the second stage of the competition for an internship for the position of clerical shall assess each candidate expressed in point scale ranging from,,pl,and then determine the list of candidates qualified for the third stage of the competition,,pl,if possible,,pl,the proportions of the three candidates for one job,,pl,Competition Commission adopted,,pl,that the third stage of this competition,,pl (Dz. U. 2014, Item. 400). Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I stage – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów,
 • Third stage - interview with candidates.

11. Lista kandydatów dopuszczonych do II, a potem do III etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny ich rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku slupsk.po.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, no later than 7 dni przed terminem rozpoczęcia II i III etapu konkursu. Informacja zawierająca dane kandydata (imię i nazwisko) zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisku pracy zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku www.slupsk.po.gov.pl oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie prokuratury. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może wyłonić rezerwową listę kandydatów.

12. Additional information on the recruitment process for this position, work can be obtained from the following telephone number: 059 84 45 368 .

District Attorney

Chris Mlynarczyk