Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.5.2019

Słupsk dnia 14 czerwca 2019 r.

PO IV WOS 1111.5.2019

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Adres organizatora konkursu:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10


Miejsce pracy urzędnika:          

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze 1/4 etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

 

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

zgodnie  z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010.412 z póź. zm.) polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i nadzorowaniu jego realizacji;
 6. prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych ;
 7. prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej jednostkach lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto ;
 9. przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia ,
 10. podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 11. zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Okręgowej ,
 12. przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

– niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. zdolności analityczne,
 6. znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 7. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 10. komunikatywność,
 11. odporność na stres,
 12. odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

– dodatkowe:

 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.

 

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. 2018.412 z póź. zm.)

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj);
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 4. kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli  „ ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW albo SKW,
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 7. klauzula informacyjna (do pobrania tutaj);

 

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 03 lipca 2019 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

 

Złożone dokumenty można odebrać do końca miesiąca od zakończenia konkursu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

 

Prokurator Okręgowy

/Katarzyna Mądry/

 

 

/kf