KONTAKT

Strony

RSS Kanał informacyjny PK

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na stanowisko starszego inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.2.2020

Słupsk dnia 17 kwietnia 2020 r.

PO IV WOS 1111.2.2020

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

 

– 1 stanowisko starszego inspektora ds. obronnych – w wymiarze 1/2 etatu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

 

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– organizowanie i wykonywanie zadań w zakresie przygotowań obronnych oraz

koordynacja i kontrola wykonywania tych zadań w jednostkach organizacyjnych

podległych Prokuratorowi Okręgowemu w Słupsku

– ustalenie działań w tym uzgodnienia w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego z Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratury Krajowej i Prokuratorem Okręgowym

– prowadzenie rejestrów spraw według klasyfikacji PO SO rzeczowego wykazu akt

– wykonywanie czynności w zakresie planowania i szkolenia obronnego, a także koordynacji i kontroli realizacji tych zadań

– realizacja przedsięwzięć związanych z podwyższeniem gotowości obronnej, zadań obrony cywilnej we współpracy z właściwymi komórkami ochrony ludności z zakresu ochrony pracowników prokuratury

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie wyższe I-go stopnia,

– doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej,

– poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do inf. niejawnych,

– niekaralność i nieposzlakowana opinia

– pełna zdolność do czynności prawnych

 

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej,

– umiejętność obsługi komputera ( Microsoft Office – Word, Excel),

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

  1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj);
  3. CV
  4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
  6. Oświadczenie kandydata, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych  (do pobrania tutaj)
  8. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  9. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych   (do pobrania tutaj)

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 30 kwietnia 2020 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

I etap konkursu odbędzie się w dniu 08 maja 2020 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo starszego inspektora ds. obronnych) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

 

Dokumenty doręczone lub przesłane pocztą po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego). Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

 

 

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

 

Serwis Prokuratury Okręgowej w Słupsku używa plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić prawa dostępu i przechowywania tych plików. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki dobrowolnie akceptujesz zapisywanie plików cookies.
POLITYKA PRYWATNOŚCI