Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.3.2018

Słupsk,     16   marca 2018r.

PO IV WOS 1111.3.2018

Ogłoszenie

 o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w

Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy  z dnia 28 stycznia 2016r.  Prawo  o prokuraturze (Dz. U. z 2016r.,  poz. 177)  oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r., poz. 183) ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej  w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1

Miejsce pracy – Prokuratura Rejonowa w Słupsku

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów), niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora,  jest uprawniony do:

 1. wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
 2. przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:
 • przesłuchania świadka,
 • zatrzymania rzeczy i przeszukania,
 • oględzin,
 • eksperymentu.

Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania (art. 100a ust. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o prokuraturze).

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie , o którym mowa w art. 180§6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r.  Prawo  o prokuraturze;
 5. oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
 8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym  Prokuratury Okręgowej w Słupsku, pok. 68 lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 6 kwietnia  2018r.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu  konkursu umieszczona zostanie w siedzibie prokuratury w miejscu powszechnie dostępnym oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej – po wstępnej selekcji zgłoszeń, w terminie do 18 kwietnia 2018r.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10 (parter, sala konferencyjna) :

Konkurs składa się z trzech etapów:

I. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

III. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

I etap – 17 kwietnia   godz.  10:00

II etap – 26 kwietnia  godz.  10:00

Drugi etap konkursu trwa 90 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje 1 punkt. Każdą pracę pisemną komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów.

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dot. postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakres przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

Do trzeciego etapu mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z konkursu co najmniej 29 punktów, w tym z części pisemnej – co najmniej 4 pkt.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą.

Po przeprowadzeniu konkursu, sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący w szczególności:

 • listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;
 • wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;
 • wskazanie kandydata – albo listę kandydatów – zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora; ewentualnie listy kandydatów rezerwowych.

Lista kandydatów biorących udział w konkursie, wyniki poszczególnych kandydatów, listę kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora lub informację, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a także listę kandydatów rezerwowych albo informację, że lista taka nie została sporządzona zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prokurator Okręgowy

Katarzyna Mądry