Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – 3009-4.1111.1.2022

 Słupsk, dnia  19 stycznia 2022 r.

3009-4.1111.1.2022

Ogłoszenie

 o przeprowadzeniu konkursu na staż asystencki w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, na podstawie art. 180 § 1 i 2  ustawy  z dnia 28 stycznia 2016r.  Prawo  o prokuraturze (Dz.U.2021.66.t.j.)  oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej  w Słupsku.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku – 1

Prokuratura Rejonowa w Słupsku – 1

Miejsce pracy – Prokuratura Okręgowa w Słupsku

Prokuratura Rejonowa w  Słupsku

ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk.

Przewidywane wynagrodzenie – 4 100 zł brutto.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata(ów) niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora,  jest uprawniony do:

1. wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;

2. przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:

 • przesłuchania świadka,
 • zatrzymania rzeczy i przeszukania,
 • oględzin,
 • eksperymentu.

3. asystent prokuratora także wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

Na niniejsze stanowisko pracy przede wszystkim preferowani są kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze lub w przeszłości wykonywali pracę związaną ze stosowaniem prawa, w szczególności posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora należy załączyć:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r.  Prawo  o prokuraturze (U.2021.66. t.j) ;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (do pobrania tutaj)
 7. oświadczenie w zakresie RODO (do pobrania tutaj)

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające jego doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, a także np. złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub innego zawodu prawniczego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk do dnia 28 lutego 2022 r. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 10.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. II etap – test obejmujący pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z ustnymi odpowiedziami na pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostanie zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i Prokuraturze Rejonowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk