Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1110.8 .2018

Słupsk,  29 marca  2018r.

PO IV WOS 1110.8 .2018

 

O g ł o s z e n i e

o wolnym etacie  asesorskim  w Prokuraturze  Rejonowej

w Chojnicach

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku informuje, iż dysponuje jednym  wolnym etatem asesorskim   w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach. 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie niżej wskazanych  dokumentów:

– wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora

   Okręgowego w Słupsku ,

– życiorysu,

–  akt osobowych ze wszystkich okresów zatrudnienia  kandydata ( z wyjątkiem  okresu aplikacji w KSSiP),

– aktualnej ankiety  personalnej  podpisanej przez  osobę ubiegającą  się o mianowanie,

– informacji o karalności z Krajowego Rejestru Karnego,

– zaświadczenia  lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , t.j. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  kandydatów do objęcia urzędu sędziego  ( D. U. z 2014r., poz. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez  uprawnionego lekarza. Zgodnie z § 7 cyt. rozporządzenia lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany  do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego  na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229§8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( D.U. z 2014r., poz 1502, ze zm.) i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż w zawodzie,

– zaświadczenia psychologicznego ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat oraz prawidłowej podstawy prawnej , t.j. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  kandydatów do objęcia urzędu sędziego  ( D. U. z 2014r., poz. 1293, ze zm.). Zaświadczenie musi być wydane przez  uprawnionego psychologa. Zgodnie z § 8 cyt. rozporządzenia psychologiem  uprawnionym jest psycholog, który został wpisany  do rejestru prowadzonego   przez komendanta wojewódzkiego Policji na podstawie  art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji ( D. U. z 2012r., poz. 576, z 2013r., poz. 829, z 2014r., poz. 295 oraz z 2015r., poz. 1505),

– oświadczenia lustracyjnego  lub  informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  oraz oświadczenie  dot. art. 75 § 1 pkt 8 ustawy – Prawo o prokuraturze ( chodzi o kandydatów urodzonych przez 1 sierpnia 1972r.),

– dyplomu ukończenia  studiów prawniczych,

– dokumentu potwierdzającego  złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego albo dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego , w przypadku, gdy kandydat jest radca prawnym  lub adwokatem,

– oświadczenia kandydata w zakresie art.  75 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o prokuraturze – o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego  i korzystaniu w pełni  z praw cywilnych  i obywatelskich, a także , iż nie był  prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

–  oświadczenia kandydata co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy ( chodzi o możliwość rozwiązania  takiego stosunku po  zakwalifikowaniu kandydata do objęcia stanowiska asesora) ,

– świadectwa pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,

– oświadczenia kandydata o wcześniejszym  ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie ( ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury) ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie

osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10 albo listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku

ul.Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018r.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą , decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Wydziale IV Organizacyjnym Prokuratury Okręgowej w Słupsku tel. 59 844 53 368 lub 59 844 53 370.

Termin zwołania posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Słupsku, na którym rozpatrzone zostaną przedmiotowe wnioski o mianowanie na stanowiska asesorów  podany zostanie do wiadomości w terminie późniejszym

 

Naczelnik

Wydziału IV Organizacyjnego

Beata Buchwald

Prokurator Prokuratury Okręgowej


Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach – PO IV WOS 1110.8 .2018 – dokument PDF