Pomoc Ofiarom Przemocy w RodzinieInformacje dla osób doświadczających Przemocy w Rodzinie

Plakat B-1 Pokrzywdzeni 2019


niebieska_linia_logo

Informacja o zajęciach edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz o placówkach pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – PDF document


    • List of Specialist Support Centres for Victims of Domestic Violence and correctional programs – education for perpetrators of domestic violence for the year 2016. – PDF document
  • List of Specialist Support Centres for Victims of Domestic Violence and correctional programs – education programs for perpetrators of domestic violence per year 2014 r. – dokument MS Excel

The list of institutions who helped victims of domestic violence in Pomorskie – dokument MS Excel


REGISTER OF PROFESSIONAL GUIDANCE IN POMORSKIE VOIVODESHIP – dokument MS Excel


REGISTER OF MISSIONS TO ENSURE THE PLACE ACCOMMODATION IN POMORSKIE VOIVODESHIP – dokument MS Excel


National Programme for the Prevention of Domestic Violence for the period 2014-2020 – PDF document


Database of supervising or coordinating services operation tasked with the prevention of domestic violence in the province(update for the day 1.12.2014 years) – dokument MS Excel


Poniżej zamieszczono odnośnik do strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości na której znajduje się wykaz podmiotów i organizacji świadczących świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin.

Link to the -SOCIAL victims of crime and their family members - a list of entities and organizations