Struktura organizacyjna

PO IV WOS 021.29.2019

PO IV WOS 011.1.2019

Z a r z ą d z e n i e Nr 47/21

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

of 28 June 2021 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz
zadań komórek organizacyjnych

On the basis of Article. 23 § 3, art. 25 § 1 and Articles. 37 § 1 Act of 28 January 2016 r. Prawo o prokuraturze ( Dz.U.2021.66 t.j.), § 29 paragraph. 5 i §30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 April 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 t.j.)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§1

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:

 1. District Attorney in Slupsk
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku

§2

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:

 1. 1 Wydział Śledczy,
 2. Dział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej,
 3. 4 Wydział Organizacyjno-Sądowy,
 4. Dział Postępowania Sądowego,
 5. 7 Wydział Budżetowo – Administracyjny,
 6. Independent Department for Protection of Classified Information,,pl,Senior Inspector for Defense Matters,,pl,The internal auditor,,pl,Inspector of Personal Data Protection,,pl,headed by the Chief,,pl,which job it belongs to,,pl,conducting own investigations and supervising preparatory proceedings in cases concerning the most serious crimes of a criminal nature,,pl,conducting and supervising preparatory proceedings in cases of serious offenses against economic turnover and serious financial, economic and tax offenses,,pl,
 7. Kancelaria Tajna Prokuratury Okręgowej
 8. Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 9. Samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego,
 10. Samodzielne stanowisko do Spraw BHP,
 11. Samodzielne stanowisko Inspektora Ochrony,
 12. Samodzielne stanowisko do Spraw Obronnych.

§3

1 Wydział Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, other than mentioned in §,,pl,Rules of internal office of the universal organizational units of the prosecutor's office,,pl,conducting and supervising cases of crimes using the Internet as well as advanced technologies and information systems,,pl,conducting and supervising,,pl,on the basis of the National Prosecutor's order,,pl,preparatory proceedings in a given category of cases,,pl,participation of prosecutors in court proceedings in matters mentioned in point,,pl 28 point 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 3. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, other than mentioned in §,,pl,Rules of internal office of the universal organizational units of the prosecutor's office,,pl,conducting and supervising cases of crimes using the Internet as well as advanced technologies and information systems,,pl,conducting and supervising,,pl,on the basis of the National Prosecutor's order,,pl,preparatory proceedings in a given category of cases,,pl,participation of prosecutors in court proceedings in matters mentioned in point,,pl 28 point 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 5. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 – 3, settled in first and second instance as well as in court proceedings in preparatory proceedings,,pl,coordinating preparatory proceedings conducted by subordinate units in criminal and financial-tax offenses,,pl,legal transactions with foreign entities in the area of ​​cases conducted in the unit,,pl,
 6. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym,
 7. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce,
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz przygotowywanie w zakresie zleconym przez Prokuratora Okręgowego projektów postanowień w przedmiocie przedłużania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale, podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu,
 10. ocena zasadności podjęcia na nowo postępowań umorzonych w prokuraturach rejonowych w sytuacjach wskazanych w § 256 point 2 Rules of Procedure,
 11. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno–rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 12. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 13. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 14. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych o których mowa w § 29.2 paragraph. 2 Rules of Procedure, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 15. monitorowanie spraw, in which the party filed a complaint about the violation of the party's right to hear the case in the preparatory proceedings conducted or supervised by the prosecutor without unreasonable delay,,pl,preparation of analyzes in this respect and participation of prosecutors before a regional court in cases regarding complaints about protracted pre-trial proceedings,,pl,shaping the practice in the field of combating crime on the basis of analyzes of information provided by district prosecutors as well as other findings and audits,,pl, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
 16. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych,
 17. legal transactions with foreign entities in the area of ​​cases conducted in subordinate district prosecutor's offices,,pl,exercising instance supervision in the scope of appeal measures recognized by the superior prosecutor,,pl,preparing applications to the Regional Prosecutor to apply to the Attorney General with a request to revoke the final decision on discontinuation of the investigation against the person,,pl,
 18. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 19. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk,
 20. rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

Dział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy w szczególności:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 point 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, settled in first and second instance as well as in court proceedings in preparatory proceedings,,pl,coordinating preparatory proceedings conducted by subordinate units in criminal and financial-tax offenses,,pl,legal transactions with foreign entities in the area of ​​cases conducted in the unit,,pl,
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze finansowo – skarbowych.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§4

4 Wydział Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. spraw organizacyjnych i kadrowych,
 2. training of prosecutors and other employees of the district prosecutor's office and subordinate organizational units,,pl,making qualifying assessments of employees of the district prosecutor's office and subordinate district prosecutor's offices,,pl,complaints and applications,,pl,contacts with the media,,pl,sharing public information,,pl,reporting and statistics,,pl,supervision over office and secretarial work,,pl,
 3. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 4. skarg i wniosków,
 5. kontaktów z mediami,
 6. udostępniania informacji publicznej,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 9. giving opinions on candidates for the post of the assessor of the district prosecutor's office and assessing the work of assessors before applying to the Attorney General in the application for prolonging the period of entrusting prosecutor's activities,,pl,coordinating tasks in the area of ​​management control in the district prosecutor's office and subordinate units,,pl,control of the implementation of statutory tasks by subordinate district prosecutors through conducting visits,,pl,lustration and examination of files and other control and analytical activities,,pl,
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach,
 11. kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 12. assessing the work of prosecutors performing activities in subordinate district prosecutor's offices,,pl,making the qualification assessment of candidates for the position of prosecutor of the district prosecutor's office,,pl,conducting or supervising preparatory proceedings in criminal matters and performing the function of public prosecutor before a court in cases assigned by decision of the Regional Prosecutor or Deputy Prosecutor,,pl,the prosecutor's participation in the proceedings before the district court and the court of appeal in civil matters,,pl,
 13. dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,
 14. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy w szczególności:

 1. udział prokuratora w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 February 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, before administrative courts and in other proceedings,,pl,participation of prosecutors before a court in enforcement proceedings and proceedings for pardon,,pl,handling cases for incapacitation in situations indicated in §,,pl,preparation of lawsuits and petitions in civil proceedings as well as legal means in administrative proceedings on the basis of an analysis of criminal files of the District Prosecutor's Office,,pl,analysis of local law resolutions in terms of their compliance with the law,,pl,handling cases for recourse claims resulting from art,,pl,
 3. udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie,
 4. prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 5. sporządzanie powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej,
 6. analiza uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem,
 7. prowadzenie spraw o roszczenia zwrotne wynikające z art. 557 kpk,
 8. preparing and bringing to the Supreme Court,,pl,Rules of internal office of common organizational units of the prosecutor's office of cassation appeals and complaints about declaring the unlawfulness of a final judgment,,pl,participation of prosecutors in appeal proceedings before a regional court in criminal cases in cases specified in §,,pl,shaping the practice in the field of court proceedings and providing instructions to district prosecutors in the field of civil and administrative proceedings,,pl, in accordance with § 366 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 9. udział prokuratorów w postępowania odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328 paragraph. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 10. kształtowanie praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielanie instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego i administracyjnego,
 11. dokonywanie analiz orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,
 12. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 523 kpk pod kątem zasadności sporządzenia kasacji,
 13. opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach oraz opiniowanie wniosków o kasację i kasacji wnoszonych przez prokuratury rejonowe,
 14. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w zakresie celowości i dopuszczalności wniesienia skargi nadzwyczajnej.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§5

7 Wydział Budżetowo-Administracyjny, headed by the Director of the Department, covering the scope of his activity,,pl,ensuring the correct performance of tasks and functions by the third-level budget manager,,pl,accounting,,pl,ensuring correct performance of tasks related to the award of public contracts,,pl,support for administrative and business matters,,pl,conducting investment and renovation matters,,pl,conducting social and living matters,,pl,ensuring fire protection and health and safety at work,,pl,running a library,,pl:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługę spraw administracyjno-gospodarczych,
 5. prowadzenie spraw inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki,
 9. obsługę biura podawczego.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§6

Independent Department for Protection of Classified Information,,pl,Senior Inspector for Defense Matters,,pl,The internal auditor,,pl,Inspector of Personal Data Protection,,pl,headed by the Chief,,pl,which job it belongs to,,pl,conducting own investigations and supervising preparatory proceedings in cases concerning the most serious crimes of a criminal nature,,pl,conducting and supervising preparatory proceedings in cases of serious offenses against economic turnover and serious financial, economic and tax offenses,,pl, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. przeprowadzenie postępowań sprawdzających,
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
 6. opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

Kancelaria Tajna Prokuratury Okręgowej w Słupsku, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony, whose organization and rules of operation are set out in separate regulations,,pl,Direct supervision over the Independent Department for Protection of Classified Information is exercised by the Regional Prosecutor,,pl,§8,,en,In the District Prosecutor's Office in Słupsk operates,,pl,Secretariat,,id,who run office on the basis of registration rules and the manner of conducting cases regarding the statutory tasks of prosecutors and prosecutors,,pl,as well as in the field of prosecutor's administration,,pl,in which it does not concern the administration of the prosecutor's office,,pl.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§7

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący działania w zakresie:

 1. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 2. wykonywania zadań związanych w administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 3. coordinating the introduction to the practice in regional prosecutor's offices nationwide and local IT systems,,pl,maintaining an access position to the National Criminal Information Center,,pl,The Schengen Information System,,pl,Information Point of the National Criminal Register,,pl,Central Database of the Information System of the Prosecutor's Office and other external Data Bases,,pl,administering the electronic inbox of the regional prosecutor's office on the ePUAP platform,,pl,
 4. prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych Baz Danych,
 5. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP,
 6. providing technical support for activities performed in criminal proceedings with the use of IT techniques,,pl,elaborate on the budget draft regarding the implementation of local IT solutions in consultation with the Budget and Administration Department,,pl,cooperation with the Department VII Budget-Administrative in the scope of preparation of applications for the initiation of a public procurement for the purchase of IT equipment or services,,pl,videoconferencing service,,pl,
 7. opracowania w uzgodnieniu z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 8. współpracy z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 9. obsługa wideokonferencji,
 10. ensuring compliance with security rules of IT systems and personal data protection in the district prosecutor's office and subordinate district prosecutor's offices,,pl,performing criminal analysis,,pl,to run a district prosecutor's website,,pl,service of the Public Information Bulletin,,pl,§7,,en,headed by the Plenipotentiary for the Protection of Classified Information,,pl,covering the scope of its operation,,pl,protection of manufactured,,pl,processed,,pl,classified information transmitted or stored,,pl,
 11. wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej,
 12. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

Direct supervision of the Independent Department exercises Deputy District Attorney.

§8

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą, podlegające bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu samodzielne stanowiska pracy:

 1. Stanowisko Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 2. Stanowisko do Spraw BHP dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 3. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych, do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 4. Stanowisko do Spraw Obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.

§9

Traci moc Zarządzenie Nr 29/19 District Attorney of Slupsk 1 April 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz zadań komórek organizacyjnych.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 August 2021 r.

District Attorney

Catherine wise