Struktura organizacyjna

PO IV WOS 021.29.2019

PO IV WOS 011.1.2019

Z a r z ą d z e n i e Nr 47/21

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

из 28 Июня 2021 R.

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz
zadań komórek organizacyjnych

На основании статьи. 23 § 3, Искусство. 25 § 1 и статьи. 37 § 1 Закон от 28 Января 2016 R. Prawo o prokuraturze ( Dz.U.2021.66 t.j.), § 29 пункт. 5 i §30 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 Апрель 2016 R. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 t.j.)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§1

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:

 1. Окружной прокурор в Слупске
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku

§ 2

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:

 1. 1 Wydział Śledczy,
 2. Dział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej,
 3. 4 Wydział Organizacyjno-Sądowy,
 4. Dział Postępowania Sądowego,
 5. 7 Wydział Budżetowo – Administracyjny,
 6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 7. Kancelaria Tajna Prokuratury Okręgowej
 8. Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 9. Samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego,
 10. Samodzielne stanowisko do Spraw BHP,
 11. Samodzielne stanowisko Inspektora Ochrony,
 12. Samodzielne stanowisko do Spraw Obronnych.

§3

1 Wydział Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, inne niż wymienione w § 28 точка 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 3. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w § 28 точка 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 4. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 5. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 -- 3, урегулированы в первой и второй инстанциях, а также в судебном процессе при предварительном производстве,,pl,координация подготовительных процедур, проводимых подчиненными подразделениями по уголовным и финансово-налоговым правонарушениям,,pl,юридические сделки с иностранными лицами в сфере дел, проводимых в подразделении,,pl,
 6. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym,
 7. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce,
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz przygotowywanie w zakresie zleconym przez Prokuratora Okręgowego projektów postanowień w przedmiocie przedłużania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych,
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale, podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu,
 10. ocena zasadności podjęcia na nowo postępowań umorzonych w prokuraturach rejonowych w sytuacjach wskazanych w § 256 точка 2 Правила процедуры,
 11. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno–rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 12. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 13. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 14. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych o których mowa w § 29.2 пункт. 2 Правила процедуры, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
 15. monitorowanie spraw, в котором сторона подала жалобу о нарушении права стороны на слушание дела в ходе подготовительного разбирательства, проводимого или контролируемого прокурором без необоснованной задержки,,pl,подготовка анализов на этот счет и участие прокуроров в областном суде по делам, касающимся жалоб на длительное досудебное производство,,pl,формирование практики в области борьбы с преступностью на основе анализа информации, предоставленной районными прокурорами, а также других выводов и проверок,,pl, przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
 16. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych,
 17. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych,
 18. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 19. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 КПК,
 20. rozstrzygania sporów kompetencyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

Dział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy w szczególności:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 точка 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, урегулированы в первой и второй инстанциях, а также в судебном процессе при предварительном производстве,,pl,координация подготовительных процедур, проводимых подчиненными подразделениями по уголовным и финансово-налоговым правонарушениям,,pl,юридические сделки с иностранными лицами в сфере дел, проводимых в подразделении,,pl,
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze finansowo – skarbowych.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§4

4 Wydział Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. spraw organizacyjnych i kadrowych,
 2. szkolenia prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych,
 3. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 4. skarg i wniosków,
 5. kontaktów z mediami,
 6. udostępniania informacji publicznej,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 9. высказывать мнения о кандидатах на должность асессора районной прокуратуры и оценивать работу асессоров до обращения к генеральному прокурору в заявлении о продлении срока поручения прокурорской деятельности,,pl,координация задач в области управленческого контроля в районной прокуратуре и подведомственных подразделениях,,pl,контроль за выполнением уставных задач подчиненными районными прокурорами путем проведения визитов,,pl,люстрация и экспертиза файлов и другая контрольно-аналитическая деятельность,,pl,
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach,
 11. kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 12. dokonywania oceny pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,
 13. dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej,
 14. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy,

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy w szczególności:

 1. udział prokuratora w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, из трудовых отношений,,pl,социальное страхование,,pl,и в случаях, связанных с правонарушениями и другими процедурами, предусмотренными законами,,pl,в том числе в случаях возмещения убытков и компенсации в соответствии с Законом,,pl,Февраль 1991,,pl,о признании недействительными решений, вынесенных жертвам репрессий,,pl,надзор за участием прокуроров районных прокуроров в судебных процессах,,pl,участие прокуроров в административном производстве,,pl, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 Февраль 1991 R. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, в административных судах и в других процессах,,pl,участие прокуроров в суде в исполнительном производстве и производстве по помилованию,,pl,рассмотрение дел о недееспособности в ситуациях, указанных в §,,pl,подготовка исков и ходатайств в гражданском судопроизводстве, а также правовых средств в административном судопроизводстве на основе анализа материалов уголовного дела районной прокуратуры,,pl,анализ местных законодательных актов на предмет их соответствия закону,,pl,рассмотрение дел по искам о регрессе, вытекающим из,,pl,
 3. udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie,
 4. prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 5. sporządzanie powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej,
 6. analiza uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem,
 7. prowadzenie spraw o roszczenia zwrotne wynikające z art. 557 КПК,
 8. sporządzanie i wnoszenie do Sądu Najwyższego, В соответствии с § 366 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 9. udział prokuratorów w postępowania odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328 пункт. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 10. kształtowanie praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielanie instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego i administracyjnego,
 11. dokonywanie analiz orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,
 12. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia prawa o którym mowa w art. 523 kpk pod kątem zasadności sporządzenia kasacji,
 13. opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach oraz opiniowanie wniosków o kasację i kasacji wnoszonych przez prokuratury rejonowe,
 14. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w zakresie celowości i dopuszczalności wniesienia skargi nadzwyczajnej.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§5

7 Wydział Budżetowo-Administracyjny, возглавляемый директором департамента, охватывающий сферу его деятельности,,pl,обеспечение правильного выполнения задач и функций бюджетным менеджером третьего уровня,,pl,управленческий учет,,pl,обеспечение правильного выполнения заданий, связанных с заключением государственных контрактов,,pl,поддержка по административным и деловым вопросам,,pl,ведение инвестиционных и ремонтных работ,,pl,ведение социальных и жизненных вопросов,,pl,обеспечение противопожарной защиты и здоровья и безопасности на работе,,pl,работает библиотека,,pl:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługę spraw administracyjno-gospodarczych,
 5. prowadzenie spraw inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 8. prowadzenie biblioteki,
 9. obsługę biura podawczego.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 6

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 2. контроль за соблюдением положений о защите секретной информации,,pl,обучение сотрудников защите секретной информации,,pl,проведение проверочного производства,,pl,управление рисками секретной информации, в частности оценка рисков,,pl,разработка и обновление, требующие утверждения руководителем подразделения плана защиты секретной информации в подразделении организации,,pl,в том числе в случае чрезвычайного государственного надзора за его выполнением,,pl,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. przeprowadzenie postępowań sprawdzających,
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
 6. opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
 7. ведение актуального списка людей, работающих или работающих в организационном подразделении или выполняющих заказные работы,,pl,которые имеют право на секретную информацию и лицам, которым было отказано или отозвано,,pl,В составе Независимого департамента по защите секретной информации, он работает,,pl,Секретный Офис,,pl,во главе с главным сотрудником реестра,,pl,подчиняется непосредственно представителю безопасности,,pl, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:

Kancelaria Tajna Prokuratury Okręgowej w Słupsku, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio Pełnomocnikowi Ochrony, чья организация и правила работы изложены в отдельных положениях,,pl,Непосредственный надзор за Независимым управлением по защите секретной информации осуществляет областной прокурор,,pl,§8,,en,В районной прокуратуре в Слупске действует,,pl,секретариат,,id,которые занимают должность на основании правил регистрации и порядка ведения дел относительно уставных задач прокуроров и прокуроров,,pl,а также в области прокуратуры,,pl,в котором это не касается администрации прокуратуры,,pl.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§7

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący działania w zakresie:

 1. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 2. wykonywania zadań związanych w administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 3. координация внедрения в практику в региональных прокуратурах общегосударственных и локальных ИТ-систем,,pl,сохранение позиции доступа к Национальному уголовно-информационному центру,,pl,Шенгенская информационная система,,pl,Информационный пункт Национального уголовного реестра,,pl,Центральная база данных информационной системы прокуратуры и других внешних баз данных,,pl,Администрирование электронного почтового ящика областной прокуратуры на платформе ePUAP,,pl,
 4. prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych Baz Danych,
 5. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP,
 6. оказание технической поддержки деятельности, осуществляемой в уголовном процессе с использованием ИТ-технологий,,pl,разработать проект бюджета по внедрению местных ИТ-решений в консультации с Департаментом бюджета и администрации,,pl,Сотрудничество с Департаментом VII Бюджетно-административный в сфере подготовки заявок на инициирование государственных закупок для закупки ИТ оборудования или услуг,,pl,сервис видеоконференций,,pl,
 7. opracowania w uzgodnieniu z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 8. współpracy z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 9. obsługa wideokonferencji,
 10. zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 11. wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej,
 12. obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

Непосредственное руководство Независимого отдела осуществляет заместитель окружного прокурора.

§8

W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą, podlegające bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu samodzielne stanowiska pracy:

 1. Stanowisko Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 2. Stanowisko do Spraw BHP dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 3. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych, do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.
 4. Stanowisko do Spraw Obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej prokuraturach rejonowych.

§9

Traci moc Zarządzenie Nr 29/19 Окружной прокурор Слупск 1 Апрель 2019 R. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz zadań komórek organizacyjnych.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 Август 2021 R.

Окружной прокурор

Екатерина мудры