KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

PO IV WOS 021.79.2018

PO IV WOS 011.1.2018
 

Z a r z ą d z e n i e Nr 79/18

Prokuratora Okręgowego w Słupsku

из 25 Июль 2018 R.

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz
zadań komórek organizacyjnych

 

На основании статьи. 25 § 1 и статьи. 37 § 1 Закон от 28 Января 2016 prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 j.t ) и § 29 пункт. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 j.t ) zwanego dalej „regulamin” oraz § 179 в 180 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 бренд 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS 2017.174 j-t)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Słupsku stanowią:
Окружной прокурор в Слупске,
Zastępca Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

§ 2. W skład struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Słupsku wchodzą:
1. Wydział I Śledczy;
2. Wydział IV Organizacyjno- Sądowy;
3. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny;
4. Независимый IX Департамент информации и анализа;
5. Независимый Департамент по защите секретной информации;
6. Starszy Inspektor do spraw obronnych;
7. Audytor wewnętrzny;
8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§ 3. 1. Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:
1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach
o poważne przestępstwa p-ko obrotowi gospodarczemu i poważne przestępstwa finansowo – gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 точка 1 в 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
3) prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych inne niż wymienione w § 28 точка. 3 Правила процедуры;
4) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
5) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
6) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowych;
7) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce
8) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz przedłużanie okresów śledztwa;
9) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Wydziale; podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko podejrzanemu
10) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań umorzonych w prokuraturach rejonowych
11) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
12) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy;
13) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego,
14) prowadzenie i nadzorowanie postępowań o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii informatycznych
говорится в § 29.2 пункт. 2 Правила процедуры, a także koordynowanie tego typu spraw przez prokuratora koordynatora wyznaczonego przez Prokuratora Okręgowego;
15) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
16) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń i badań aktowych;
2. W ramach Wydziału wyodrębnia się:
1) Dział Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Kierownika Działu.
3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§ 4.1. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie: spraw organizacyjnych i kadrowych;
2) szkolenia prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych;
3) dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
4) skarg i wniosków;
5) kontaktów z mediami;
6) udostępniania informacji publicznej;
7) sprawozdawczości i statystyki;
8) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
9) opiniowania kandydatów na stanowisko asesora prokuratury rejonowej oraz ocena pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie okresu powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
10) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jej jednostkach;
11) kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez prowadzenie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;
12) dokonywania oceny pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych;
13) dokonywania oceny kwalifikacyjnej kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej;
14) prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowania funkcji oskarżyciela publicznego przed sądem – w sprawach przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego zastępcy;
15) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, w tym w sprawach 0 odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 Февраль 199 lr. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób r epr e sj ono wany ch;
16) nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem;
17) udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
18) udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym 1 postępowaniu o ułaskawienie;
19) prowadzenia spraw o ubezwłasnowolnienie w sytuacjach wskazanych w § 359 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
20) sporządzania powództw i wniosków w postępowaniu cywilnym oraz środków prawnych w postępowaniu administracyjnym na podstawie analizy spraw akt karnych Prokuratury Okręgowej;
21) analizy uchwał prawa miejscowego pod kątem ich zgodności z prawem;
22) prowadzenia spraw o roszczenia zwrotne trybie art. 557 КПК;
23) sporządzania i wnoszenia do Sądu Najwyższego, В соответствии с § 366 Правила процедуры, skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
24) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych w przypadkach określonych w § 328.3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
25) kształtowania praktyki w zakresie postępowania sądowego oraz udzielania instruktażu prokuraturom rejonowym w zakresie postępowania cywilnego i administracyjnego;
26) dokonywania analiz orzecznictwa sądu okręgowego oraz badań zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki or ganizacyj ne;
27) kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa, упомянутых в статье. 523 КПК – pod kątem zasadności sporządzenia kasacji;
28) opiniowania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach oraz opiniowania wniosków o kasację i kasacji wnoszonych przez prokuratury rejonowe;
29) podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.
30) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
31) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego
32) przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 КПК;
33) rozstrzygania sporów kompetencyjnych;
34) przedstawiania Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w zakresie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej
2. W ramach Wydziału wyodrębnia się:
1) Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu.
3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 5. 1. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Wydziału , obejmujący zakresem działania:
1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2) prowadzenie rachunkowości;
3) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzieleniem zamówień publicznych;
4) obsługę spraw administracyjno – gospodarczych;
5) prowadzenie spraw inwestycji i remontów;
6) prowadzenie spraw socjalno – bytowych;
7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) prowadzenie biblioteki.
9) obsługa biura podawczego.
2. Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 6.1. Независимый IX Департамент информации и анализа obejmujący działania w zakresie:
1) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
2) wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;
3) koordynowania wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;
4) prowadzenia stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
5) administrowania elektroniczną skrzynka podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;
6) zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;
7) opracowania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
8) współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
9) obsługa wideokonferencji;
10) zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
11) wykonywania analizy kryminalnej, prowadzenia strony internetowej prokuratury okręgowej;
12) obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Непосредственное руководство Независимого отдела осуществляет заместитель окружного прокурора.

§ 7.1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący zakresem swego działania:
1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;
2) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
4) przeprowadzenie postępowań sprawdzających;
5) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka;
6) opracowanie i aktualizacje wymagającą akceptacji kierownika jednostki planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji;
7) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
2. W ramach Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje:
1. kancelaria tajna, kierowana przez kierownika kancelarii tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.
3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 8.1. W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku funkcjonuje sekretariat prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.
2. Pracownicy sekretariatu realizują także czynności w zakresie działania składnicy dowodów rzeczowych i archiwum zakładowego.
3. Pracownicy sekretariatu wykonujący zadania określone w ust. 1 в 2 podlegają kierownikowi sekretariatu.
4. Bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego.

§ 9. W Prokuraturze Okręgowej w Słupsku tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1. Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 Август 2009. Государственные финансы.
2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do wykonywania zadań określonych w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 из 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Starszego inspektora do spraw obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronnych państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
3. Samodzielne stanowiska określone w ust. 1, 2 в 3 obsługuje Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 7/17 Окружной прокурор Слупск 02 2017r февраля. от организационной структуры областной прокуратуры в Слупске.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Окружной прокурор

Екатерина мудры