Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PO VII WB 261.2.2020

Słupsk, dnia 16 grudnia 2020 r.

PO VII WB 261.2.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na  „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 250 000,00 zł
  2. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Kwota brutto całego zadania
( w zł )
1 Jantar 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk 234 772,56
2 Agencja Ochrony „LEX-Crimen” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin 239 112,00

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

Informacja z otwarcia ofert – dokument PDF


Słupsk, dnia  16 grudnia 2020 r.

PO VII WB 261.2.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na  „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Zamawiający informuję, że na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  , jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał ofertę nr 1, którą złożyło :

Jantar 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

Wybrano oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ nie podlega odrzuceniu i wykluczeniu i otrzymała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium podane w SIWZ.

OCENA PUNKTOWA ZŁOŻONYCH OFERT

Nr oferty Wykonawca Liczba pkt.
w kryterium CENA
1 Jantar 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk 100,00
2 Agencja Ochrony „LEX-Crimen” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin 98,18

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się jedynym kryterium : ceną ( 100 % ) , Wykonawca złożył ofertę, która spełnia wymagania SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dokument PDF