Informacja z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – VII WB 261.4.2019

Słupsk, dnia 2 grudnia 2019 r.

VII WB 261.4.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Prokuratura Okręgowa w Słupsku, działając na podstawie art. 86 ust.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 000,00zł
  2. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

Nr
oferty

Nazwa
i adres wykonawcy

Kwota
brutto całego zadania
( w zł )

1

Agencja
Ochrony „LEX-Crimen” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin

224 352,00

2

Jantar
2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

217 990,44

Prokurator Okręgowy

( Katarzyna Mądry )

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dokument PDF


 

Słupsk, dnia 2 grudnia 2019 r.

VII WB 261.4.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na „usługi sprzątania i utrzymania w czystości w obiektach podległych Prokuraturze Okręgowej w Słupsku”

Zamawiający informuję, że na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał ofertę nr 2, którą złożyło :

Jantar 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

Wybrano oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ nie podlega odrzuceniu i wykluczeniu i otrzymała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium podane w SIWZ.

OCENA PUNKTOWA ZŁOŻONYCH OFERT

Nr
oferty

Wykonawca

Liczba
pkt.
w kryterium CENA

1

Agencja
Ochrony „LEX-Crimen” Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin

97,16

2

Jantar
2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

100,00

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się jedynym kryterium : ceną ( 100 % ) , Wykonawca złożył ofertę, która spełnia wymagania SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów. Łącznie oferta otrzymała 100 pkt.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prokurator Okręgowy

( Katarzyna Mądry )

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dokument PDF