Использование внешних баз данных

Zewnętrzne Bazy Danych SIP „Libra” oraz inne bazy danych udostępnione za pośrednictwem sieci Internet dostępne w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

1.Krajowy Rejestr Karny (KRK)

• udzielanie informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych

2.Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

• Rejestru przedsiębiorców

• Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych ,fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

• Rejestru dłużników niewypłacalnych

3.Nowa Księga Wieczysta (NKW)

• Uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych

• Bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych

• Poszukiwanie składników majątkowych podejrzanych

4.Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL)

• Weryfikacja danych o osobie

• Uzupełnienie danych o osobie

• Identyfikacja osoby fizycznej

5.Centralna Ewidencja Pojazdów(CEP),Centralna Ewidencja Kierowców(CEK)

• Identyfikacja osób posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych ,posiadanych w tym zakresie dokumentów oraz ustanowione indywidualne zakazy i cofnięte uprawnienia

• Dane dotyczące oznaczenia zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdów, danych właścicieli tych pojazdów ,wydanych dokumentów rejestracyjnych ,dokonanych przeglądów technicznych ,oraz zawartych umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych .

6.Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK)

• Informacje dotyczące przestępstwa, люди, narzędzia- Пункт, rachunku

7.System Informacyjny Schengen (SIS)

• Dane na temat osób poszukiwanych do aresztowania ekstradycyjnego

• Dane dotyczące cudzoziemców do celu odmowy wjazdu

• Dane dotyczące osób zaginionych ,które dla własnej ochrony lub w celu zapobiegania zagrożeniom powinny być tymczasowo oddane pod opiekę policji

• Dane dotyczące świadków, osób wezwanych do stawienia się przed organami sądowymi w związku z postępowaniem karnym lub w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są ścigane, lub osób ,które powinny odbywać wyrok w sprawie karnej lub wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności

8.Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

• Dane o osobach prawnych

• Dane o jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej

• Dane o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

9.Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności (Noe.NET)

• Dane czy dana osoba przebywa lub przebywała w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

10.System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami(AMRON)

• Dane dotyczące cech nieruchomości ,jej położenia oraz ceny transakcyjne z aktów notarialnych ,wartości wycen, ofert lub innych wiarygodnych źródeł

11.System Urzędu Patentowego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (SUD)

• Dane zawarte w rejestrze patentowym ,wzorów użytkowych ,wzorów przemysłowych ,znaków towarowych ,oznaczeń geograficznych ,topografii układów scalonych