Informacja o wynikach konkursu na stanowisko analityka kryminalnego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.9.2021

Słupsk, dnia 20 października 2021 r.

PO IV WOS 1111.9.2021                                                  

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko analityka kryminalnego  w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

 

Po przeprowadzeniu w dniu 19 października 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku III etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do tego etapu konkursu przystąpiło 3 kandydatów,  przy czym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę punktów z tego etapu konkursu:

  1. Kucharzyk Emilia 9 pkt.
  2. Marks Kinga 6 pkt.
  3. Znaniecki Jerzy 10 pkt.

Łącznie podczas całego konkursu niniejsi kandydaci otrzymali:

  1. Kucharzyk Emilia 8 pkt. +   9 pkt. = 17 pkt.
  2. Marks Kinga 9 pkt. +   6 pkt. = 15 pkt.
  3. Znaniecki Jerzy 6 pkt. + 10 pkt. = 16 pkt.

Oceny kandydatów Komisja Konkursowa dokonywała w oparciu o skalę punktową w przedziale od 1 do 10.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa do zatrudnienia na niniejszym stanowisku pracy wyłoniła osobę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Kucharzyk Emilia

 Jednocześnie na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241 j.t.) Komisja Konkursowa wyłoniła osoby rezerwowe na w/w stanowisko pracy, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę punktów podczas całego konkursu; to jest:

Znaniecki Jerzy, Marks Kinga

Rezerwowa lista kandydatów wyłaniana jest na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata, bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą która konkurs taki wygrała, przy czym rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Informuję także, iż stosownie do § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) kandydatowi na w/w stanowisko pracy  przysługuje prawo wglądu do protokołów z przeprowadzonego konkursu w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Prawo wglądu do powyższych protokołów można zrealizować w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 w gabinecie nr 68 usytuowanym na III piętrze budynku.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk