OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.10.2021

PO IV WOS 1111.10.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Głównego Księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2021.0.305 t.j.) kierownik jednostki powierza Głównemu Księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki organizacyjnej prokuratury,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 1. opracowywania planów finansowych,
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 3. organizowania pracy i nadzoru nad pracą zespołu księgowego,
 4. sporządzania sprawozdań, bilansów i analiz,
 5. przygotowania wewnętrznych instrukcji z zakresu rachunkowości,
 6. wykonywania elektronicznych dyspozycji finansowych
 7. kontroli dowodów księgowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

Wymagania niezbędne reguluje ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz.U. 2018.577) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2021.305 t.j.)

Do konkursu na stanowisko głównego księgowego może przystąpić osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterski, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 1. na dzień złożenia dokumentów nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)
 2. posiada nieposzlakowaną opinię,
 3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 5. posiada gruntową znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
 6. posiada umiejętność biegłej obsługi komputera ( środowisko Windows, pakiet biurowy Office Word i Excel).

b) dodatkowe:

 1. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej prokuratury, a w szczególności:

– ogólnych zasad ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze

( Dz.U.2021.66)

– ogólnych zagadnień ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018.577 ze zm. )

– ogólnych zagadnień rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508 ze. zm. )

– ogólnych zagadnień zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

– ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)

 1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w zakresie rachunkowości oraz trzyletnie doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych – dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku w sądzie lub prokuraturze,
 2. znajomość obsługi programów bankowych: NBP, BGK
 3. znajomość obsługi programu PŁATNIK,
 4. znajomość techniki pracy biurowej,
 5. odporność na stres,
 6. zdolności analityczne,
 7. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 8. predyspozycje do zarządzania zespołem,
 9. dokładność i odpowiedzialność,
 10. wysoka kultura osobista

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 3. życiorys (CV),
 4. kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (dotyczy cudzoziemców)
 5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego (dotyczy cudzoziemców),
 6. kopie (odpisy) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna      (do pobrania tutaj),
 10. oświadczenie kandydata, że nie był(am) karany(a) za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (do pobrania tutaj),
 11. oświadczenie o niepodleganiu na dzień złożenia podania zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.),
 12. oświadczenie , że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 13. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Składane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 15 września 2021 r.  z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.10.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Głównego Księgowego ) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

Prokurator Okręgowy

Krzysztof Młynarczyk