OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.10.2021

PO IV WOS 1111.10.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

Der Veranstalter des Wettbewerbs: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk

76- 200 Slupsk, str. Leszczynski 10

Workplace offiziellen: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk

76-200 Slupsk, str. Leszczynski 10

Bezirksstaatsanwalt in Slupsk, gemäß Artikel. 3b Act von 18 Dezember 1998 r. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Głównego Księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku :

– 1 klerikalen Position - in der Vollzeit-

Der Wettbewerb wird in Übereinstimmung mit der Verordnung des Ministers der Justiz durchgeführt werden 17 Januar 2008 r. Das genaue Verfahren und die Durchführung von Wettbewerben für die Ausbildung klerikalen Gericht und der Staatsanwaltschaft (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Die Palette der Aufgaben am Arbeitsplatz durchgeführt :

Zgodnie z art. 54 Absatz. 1 Akte über den 27 August 2009 r. Public Finance ( ABl. 2021.0.305 t.j.) kierownik jednostki powierza Głównemu Księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki organizacyjnej prokuratury,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 1. opracowywania planów finansowych,
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 3. organizowania pracy i nadzoru nad pracą zespołu księgowego,
 4. sporządzania sprawozdań, bilansów i analiz,
 5. przygotowania wewnętrznych instrukcji z zakresu rachunkowości,
 6. wykonywania elektronicznych dyspozycji finansowych
 7. kontroli dowodów księgowych

Die Anforderungen an Arbeitsplatz :

a) notwendig:

Wymagania niezbędne reguluje ustawa z dnia 18 Dezember 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( ABl. 2018.577) oraz ustawa z dnia 27 August 2009 r. Public Finance ( Dz.U.2021.305 t.j.)

Do konkursu na stanowisko głównego księgowego może przystąpić osoba, die:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
 2. Es hat die volle Rechtsfähigkeit und die vollen Bürgerrechte,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterski, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 1. na dzień złożenia dokumentów nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 Dezember 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)
 2. posiada nieposzlakowaną opinię,
 3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 5. posiada gruntową znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
 6. posiada umiejętność biegłej obsługi komputera ( środowisko Windows, pakiet biurowy Office Word i Excel).

b) mehr:

 1. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej prokuratury, a w szczególności:

– ogólnych zasad ustawy z dnia 28 Januar 2016 roku – Prawo o prokuraturze

( Dz.U.2021.66)

– ogólnych zagadnień ustawy z dnia 18 Dezember 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (ABl. 2018.577 ze zm. )

– ogólnych zagadnień rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 April 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508 ze. zm. )

– ogólnych zagadnień zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 März 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

– Akte über den 17 Dezember 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)

 1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w zakresie rachunkowości oraz trzyletnie doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych – dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku w sądzie lub prokuraturze,
 2. znajomość obsługi programów bankowych: NBP, BGK
 3. znajomość obsługi programu PŁATNIK,
 4. Kenntnisse der Bürotechnik,
 5. Widerstandsfähigkeit gegen Stress,
 6. analytische Fähigkeiten,
 7. Fähigkeit zu planen und organisieren Arbeitsprozesse,
 8. predyspozycje do zarządzania zespołem,
 9. dokładność i odpowiedzialność,
 10. wysoka kultura osobista

Die Unterlagen für diese Vakanz erforderlich:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. persönlichen Fragebogen (do pobrania tutaj)
 3. Lebenslauf (CV),
 4. kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (dotyczy cudzoziemców)
 5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego (dotyczy cudzoziemców),
 6. kopie (odpisy) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 8. die Einverständniserklärung des Bewerbers zur Verarbeitung personenbezogener Daten für Einstellungszwecke,,pl,Informationsklausel,,pl,Interessenten werden gebeten, ihre Unterlagen direkt in den Räumlichkeiten der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk einzureichen,,pl,Stufe I - Vorauswahl der Bewerbungen der Bewerber im Hinblick auf die Erfüllung der formalen Voraussetzungen für die Teilnahme am Auswahlverfahren,,pl,Stufe II - eine praktische Übung,,pl,Phase III - Interview,,pl,Informationen, die Daten enthalten,,pl (do pobrania tutaj)
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna (do pobrania tutaj),
 10. Kandidaten und Verlustrechnung, że nie był(am) karany(a) za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (do pobrania tutaj),
 11. oświadczenie o niepodleganiu na dzień złożenia podania zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 Dezember 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.),
 12. Erklärung , że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 13. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Składane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, str. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową innerhalb 15 September 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.10.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, der Zeitpunkt der Einreichung gilt das Datum des Poststempels sein.

Weitere Informationen:

Der Wettbewerb besteht aus drei Stufen:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Die Liste der Kandidaten qualifizierte sich für die nächste Stufe des Wettbewerbs, und Informationen über den Ort und den Zeitpunkt der zweiten und dritten Stufe werden auf der Website des Büros des Bezirksstaatsanwaltschaft veröffentlicht www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, spätestens 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Głównego Księgowego ) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. in der Staatsanwaltschaft und auf der Website der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Die eingereichten Unterlagen können bis zum Ende des Monats nach Beendigung des Auswahlverfahrens am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk in der ul. Abgeholt werden,,pl,Nicht akzeptierte Dokumente unterliegen der Provision,,pl,dauerhafte Zerstörung,,pl,Bekanntmachung über den Praktikantenwettbewerb für die Dienststelle bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl,Słupsk am 23. Mai,,pl,Arbeitsort eines Beamten,,pl,Bezirksstaatsanwalt in Słupsk,,pl.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

District Attorney

Chris Mlynarczyk