OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.10.2021

PO IV WOS 1111.10.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

The organizer of the competition: District Prosecutor's Office in Slupsk

76- 200 Slupsk, st. Leszczynski 10

Workplace official: District Prosecutor's Office in Slupsk

76-200 Slupsk, st. Leszczynski 10

District Attorney in Slupsk, pursuant to Article. 3b Act of 18 December 1998 r. on employees of courts and prosecution (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Głównego Księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku :

– 1 clerical position - at the full-time

The competition will be conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 17 January 2008 r. the detailed procedure and the conduct of competitions for training clerical court and the prosecution (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

The range of tasks performed in the workplace :

Zgodnie z art. 54 paragraph. 1 Act of 27 August 2009 r. Public Finance ( OJ. 2021.0.305 t.j.) kierownik jednostki powierza Głównemu Księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki organizacyjnej prokuratury,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 1. opracowywania planów finansowych,
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 3. organizowania pracy i nadzoru nad pracą zespołu księgowego,
 4. sporządzania sprawozdań, bilansów i analiz,
 5. przygotowania wewnętrznych instrukcji z zakresu rachunkowości,
 6. wykonywania elektronicznych dyspozycji finansowych
 7. kontroli dowodów księgowych

The requirements relating to workplace :

a) necessary:

Wymagania niezbędne reguluje ustawa z dnia 18 December 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( OJ. 2018.577) oraz ustawa z dnia 27 August 2009 r. Public Finance ( Dz.U.2021.305 t.j.)

Do konkursu na stanowisko głównego księgowego może przystąpić osoba, which:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
 2. It has full legal capacity and enjoy full civil rights,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterski, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 1. na dzień złożenia dokumentów nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 December 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)
 2. posiada nieposzlakowaną opinię,
 3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 5. posiada gruntową znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
 6. posiada umiejętność biegłej obsługi komputera ( środowisko Windows, pakiet biurowy Office Word i Excel).

b) more:

 1. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej prokuratury, a w szczególności:

– ogólnych zasad ustawy z dnia 28 January 2016 roku – Prawo o prokuraturze

( Dz.U.2021.66)

– ogólnych zagadnień ustawy z dnia 18 December 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (OJ. 2018.577 ze zm. )

– ogólnych zagadnień rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 April 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508 ze. zm. )

– ogólnych zagadnień zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 March 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

– Act of 17 December 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)

 1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w zakresie rachunkowości oraz trzyletnie doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych – dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku w sądzie lub prokuraturze,
 2. znajomość obsługi programów bankowych: NBP, BGK
 3. znajomość obsługi programu PŁATNIK,
 4. knowledge of office technology,
 5. resistance to stress,
 6. analytical skills,
 7. ability to plan and organize work,
 8. predyspozycje do zarządzania zespołem,
 9. dokładność i odpowiedzialność,
 10. wysoka kultura osobista

The documents required for this vacancy:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. personal questionnaire (do pobrania tutaj)
 3. curriculum vitae (CV),
 4. kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (dotyczy cudzoziemców)
 5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego (dotyczy cudzoziemców),
 6. kopie (odpisy) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna (do pobrania tutaj),
 10. candidate statement, że nie był(am) karany(a) za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (do pobrania tutaj),
 11. oświadczenie o niepodleganiu na dzień złożenia podania zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 December 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.),
 12. statement , że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 13. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Składane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Persons interested in the offer are asked to submit documents directly at the premises of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Stage I - preliminary selection of candidates' applications in terms of meeting the formal requirements of joining the competition,,pl,Stage II - a practical skill test,,pl,Stage III - interview,,pl,Information containing data,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,kf,,en, st. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową within 15 September 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.10.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, the date of their submission shall be the date on the postmark.

Other Information:

The competition consists of three stages:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

The list of candidates qualified for the next stage of the competition, and information about the location and timing of the second and third stage will be published on the website of the District Prosecutor's Office www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, no later than 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Głównego Księgowego ) w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, that means. at the prosecutor's office and on the website of the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,The submitted documents can be collected by the end of the month from the end of the competition at the headquarters of the District Prosecutor's Office in Słupsk at ul,,pl,Unaccepted documents will be subject to the commission,,pl,permanent destruction,,pl,Announcement about the internship competition for the official post in the District Prosecutor's Office in Chojnice,,pl.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

District Attorney

Chris Mlynarczyk