OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU – PO IV WOS 1111.10.2021

PO IV WOS 1111.10.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SŁUPSKU

Организатор конкурса: Региональная прокуратура в Слупске

76- 200 Слупск, ул. Лещинский 10

Место работы официальный: Региональная прокуратура в Слупске

76-200 Слупск, ул. Лещинский 10

Окружной прокурор в Слупске, в соответствии со статьей. 3б Акт 18 Декабрь 1998 R. на работников суда и судебного преследования (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na stanowisko Głównego Księgowego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku :

– 1 канцелярская должность - на полный рабочий день

Конкурс будет проводиться в соответствии с постановлением министра юстиции 17 Января 2008 R. Подробное описание порядка и проведение конкурсов для подготовки канцелярских суда и прокуратуры (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

Диапазон задач, выполняемых на рабочем месте :

Zgodnie z art. 54 пункт. 1 Закон от 27 Август 2009 R. Государственные финансы ( OJ. 2021.0.305 t.j.) kierownik jednostki powierza Głównemu Księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki organizacyjnej prokuratury,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

– zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 1. opracowywania planów finansowych,
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 3. organizowania pracy i nadzoru nad pracą zespołu księgowego,
 4. sporządzania sprawozdań, bilansów i analiz,
 5. przygotowania wewnętrznych instrukcji z zakresu rachunkowości,
 6. wykonywania elektronicznych dyspozycji finansowych
 7. kontroli dowodów księgowych

Требования, связанные с рабочего места :

a) необходимо:

Wymagania niezbędne reguluje ustawa z dnia 18 Декабрь 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( OJ. 2018.577) oraz ustawa z dnia 27 Август 2009 R. Государственные финансы ( Dz.U.2021.305 t.j.)

Do konkursu na stanowisko głównego księgowego może przystąpić osoba, который:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Европейская ассоциация свободной торговли) – strony o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
 2. Он обладает полной правоспособностью и пользоваться всеми гражданскими правами,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterski, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości

– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 1. na dzień złożenia dokumentów nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 Декабрь 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)
 2. posiada nieposzlakowaną opinię,
 3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 5. posiada gruntową znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
 6. posiada umiejętność biegłej obsługi komputera ( środowisko Windows, pakiet biurowy Office Word i Excel).

B) больше:

 1. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej prokuratury, a w szczególności:

– ogólnych zasad ustawy z dnia 28 Января 2016 roku – Prawo o prokuraturze

( Dz.U.2021.66)

– ogólnych zagadnień ustawy z dnia 18 Декабрь 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (OJ. 2018.577 ze zm. )

– ogólnych zagadnień rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 Апрель 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508 ze. ZM. )

– ogólnych zagadnień zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 Марта 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

– Закон от 17 Декабрь 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.)

 1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w zakresie rachunkowości oraz trzyletnie doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych – dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku w sądzie lub prokuraturze,
 2. znajomość obsługi programów bankowych: NBP, BGK
 3. znajomość obsługi programu PŁATNIK,
 4. знание офисной техники,
 5. устойчивость к стрессу,
 6. аналитические навыки,
 7. способность планировать и организовывать работу,
 8. predyspozycje do zarządzania zespołem,
 9. dokładność i odpowiedzialność,
 10. wysoka kultura osobista

Документы, необходимые для этой вакансии:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury,
 2. личной анкеты (do pobrania tutaj)
 3. резюме (CV),
 4. kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (dotyczy cudzoziemców)
 5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego (dotyczy cudzoziemców),
 6. kopie (odpisy) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opis stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia, opinie i inne dokumenty),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj)
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna (do pobrania tutaj),
 10. Кандидат заявление, że nie był(am) karany(a) za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych (do pobrania tutaj),
 11. oświadczenie o niepodleganiu na dzień złożenia podania zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z ustawą z dnia 17 Декабрь 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021.0.289 t.j.),
 12. заявление , że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 13. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych

Składane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ул. Лещинский 10, lub nadesłanie drogą pocztową в 15 Сентябрь 2021 R. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.10.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, дата их представления считается дата на штемпеле.

Другая информация:

Конкурс состоит из трех этапов:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

Этап II - тест практического навыка,,pl,Этап III - интервью,,pl,Информация, содержащая данные,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Список кандидатов прошли в следующий этап конкурса, а также информацию о месте и сроках проведения второго и третьего этапа будут опубликованы на веб-сайте районной прокуратуры www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, не позднее 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo Głównego Księgowego ) в районной прокуратуре в Слупске будет обнародовано путем ее показа в общедоступном месте,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl,Объявление о конкурсе на стажировку в районной прокуратуре г. Слупска,,pl, TJ. в прокуратуре и на сайте районной прокуратуры в Слупске,,pl,Поданные документы можно забрать до конца месяца с момента окончания конкурса в штабе районной прокуратуры в Слупске по ул.,,pl,Непризнанные документы подлежат комиссии,,pl,постоянное уничтожение,,pl,Объявление о конкурсе на стажировку на официальную должность в районной прокуратуре в Хойнице,,pl,Слупск 23 мая,,pl,Место работы чиновника,,pl,Районный прокурор в Слупске,,pl.

Dokumenty osób nie zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty odrzucone zostaną po zakończeniu konkursu zwrócone kandydatom.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk