OGŁOSZENIE O PRZETARGU dot. samochodu osobowego marki Renault Thalia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nazwa i siedziba jednostki : Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10, 76-200 Słupsk

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu : 07 czerwca 2021 r. godz. 11.00 – Sala konferencyjna nr 5 – parter budynek Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego : 

Samochód można oglądać na parkingu Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Wszelkich informacji na temat w/w samochodów można uzyskać pod numerem telefonu
059 844 53 00

  

Rodzaj typ i ilość sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego:

 

  1. Samochód osobowy marki Renault Thalia , przebieg 260 381 km, benzyna poj. 1390 cm3  kolor niebieski, rok produkcji 2005

Więcej szczegółów w załączonej do ogłoszenia opinii technicznej pojazdu.

Cena wywoławcza :
Renault Thalia : 4100 zł

Wysokość wadium oraz forma, termin, miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 410 za Renault Thalia  zł. , Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu i należy wpłacić na konto nr 78 1010 1140 0029 0313 9120 0000 lub w kasie Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 2 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 , Kasa czynna pon-pt w godz. 12-14. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone , zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmy ) i siedzibę oferenta
  • Telefon kontaktowy i jeśli posiada oferent adres poczty elektronicznej (e-mail )
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa od wywoławczej)
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Termin, miejsce, i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać listownie za pośrednictwem poczty na adres: Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10. 76-200 Słupsk  lub składać osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10,
76-200 Słupsk w terminie do dnia 7 czerwca do godz. 10.30.  Oferty złożone po terminie, w niewłaściwym miejscu, niekompletne lub przez oferenta , który nie wniósł wadium zostaną odrzucone. Każda złożona oferta będzie wiążąca w terminie 30 dni o daty złożenia.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Opinia techniczna dot. samochodu osobowego Renault Thalia – dokument PDF