Wyniki II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.8.2021

Słupsk, dnia 25 czerwca 2021 r.

PO IV WOS 1111.8.2021

Wyniki II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku

Po przeprowadzeniu w dniu 25 czerwca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku II etapu konkursu na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, Komisja Konkursowa stwierdziła, iż do II etapu tego konkursu przystąpiło 2  kandydatów, przy czym poszczególni kandydaci po procentowym przeliczeniu poprawnie udzielonych odpowiedzi na pytania testowe uzyskali po zaokrągleniu następującą liczbę punktów  podczas tego etapu konkursu:

  1. Budnicki Mariusz 9 pkt.
  2. Rykaczewski Andrzej 10 pkt.

Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.), przeprowadzając drugi etap konkursu na stanowisko urzędnicze dokonuje się oceny kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10, a następnie ustala się listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, o ile to możliwe, w proporcji trzech kandydatów na jedno miejsce pracy.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa uchwaliła, iż do III etapu niniejszego konkursu, polegającego na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności zmierzającej do dokonania oceny umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, zakwalifikowały się osoby, które podczas II etapu konkursu uzyskały więcej niż 50% z możliwych do uzyskania punktów; to jest następujące osoby:

  1. Budnicki Mariusz,
  2. Rykaczewski Andrzej.

Trzeci etap konkursu polegający na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 07 lipca 2021r. o godz. 09.00 w Sali  nr 81 Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Irena Wojcieszak

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego