KONTAKT

Pages

RSS Kanał informacyjny PK

Information clause - e-mail correspondence,,pl,District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,According to art,,pl,Regulation of the European Parliament and the Council,,pl,EU,,it,on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC,,pl,OJ,,pl,UE L,,ja,str.1,,en,further,,pl,general regulation on data protection,,pl,RODO,,lt,the administrator of your personal data is the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,which has its headquarters at ul,,pl. Prokuratury Rejonowej w Człuchowie

Zgodnie z art. 13 paragraph. 1 in 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 of 27 April 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, str.1) (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Rejonowa w Człuchowie, która ma swoją siedzibę przy ul. Szczecin 1, 77-300 Człuchów;
 2. inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie jest Pani Marlena Lipińska, adres e-mail iod@slupsk.po.gov.pl;
 3. podanie przez Państwa danych osobowych (name, nazwisko, adres e-mail, itd.) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia komunikacji z jednostką prokuratury;
 4. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 paragraph. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Processors may participate in the processing of your data,,pl,which will ensure adequate security of your data,,pl,companies that ensure data destruction,,pl,e.t.c.,,pl,Your personal data will be kept for the period necessary to process them,,pl,months from the date of completion of correspondence,,pl,you have the right to access your data and correct them,,pl,The personal data provided by you is not subject to deletion,,pl,limiting their processing or transferability,,pl, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie danych, itp.;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi, that means. przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia korespondencji;
 8. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
 9. podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają usunięciu, ograniczeniu ich przetwarzania czy możliwości przeniesienia danych. You also do not have the opportunity to object to their processing,,pl,providing personal data is a prerequisite for keeping correspondence with the Prosecutor's Office,,pl,Refusal prevents the goal of contact from being achieved,,pl,you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority,,pl,The President of the Office for Personal Data Protection when you acknowledge,,pl,that the processing of your personal data violates the provisions of the general Data Protection Regulation,,pl,in accordance with art,,pl,pkt d,,en;
 10. podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji z Prokuraturą. Odmowa uniemożliwia realizację celu kontaktu;
 11. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, that means. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 12. zgodnie z art. 23 paragraph. 1 pkt d) general data protection regulation, these rights and obligations do not apply to cases of prosecution proceedings,,pl,An information clause for people submitting applications for public information,,pl,to the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,and paragraph,,pl,Regulation of the European Parliament and the EU Council,,pl,The administrator of your personal data is the District Prosecutor's Office in Słupsk,,pl,Contact details to the Data Protection Officer,,pl.

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej do Prokuratury Rejonowej w Człuchowie

Zgodnie z art. 13 paragraph. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 of 27 April 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, that:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Rejonowa w Człuchowie, która ma swoją siedzibę przy ul. Szczecin 1, 77-300 Człuchów;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: , Marlena Lipińska; adres e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
 3. Your personal data will be processed in order to implement the submitted request for disclosure of public information pursuant to art,,pl,Act on access to public information dated,,pl,Your personal data may only be made available to authorities authorized under separate regulations,,pl,Your personal data will not be transferred to a third country / international organization,,pl,You have the right to access your personal data,,pl,changes and deletions,,pl,in accordance with the regulations in force,,pl. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 September 2001 years.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Your personal data will be kept for the period necessary to achieve the objectives set out in point,,pl,and after this time for the period and to the extent required by the provisions of generally applicable law,,pl,You have the right to lodge a complaint with the supervisory body of the President of the Office for Data Protection,,pl,when you feel,,pl,that the processing of your personal data regarding you violates the provisions of the General Data Protection Regulation of,,pl,Your data will not be processed in an automated way,,pl. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 April 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski do Prokuratury Rejonowej w Człuchowie

Zgodnie z art. 13 paragraph. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 of 27 April 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, that:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Rejonowa w Człuchowie, która ma swoją siedzibę przy ul. Szczecin 1, 77-300 Człuchów;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Marlena Lipińska; adres e-mail: iod@slupsk.po.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767.j.t.).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 7. Your personal data will be kept for the period necessary to achieve the objectives set out in point,,pl,and after this time for the period and to the extent required by the provisions of generally applicable law,,pl,You have the right to lodge a complaint with the supervisory body of the President of the Office for Data Protection,,pl,when you feel,,pl,that the processing of your personal data regarding you violates the provisions of the General Data Protection Regulation of,,pl,Your data will not be processed in an automated way,,pl. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 April 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.