Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.16.2019

Słupsk, dnia 25 czerwca 2019 r.

PO IV WOS 0610.16.2019

Komunikat nr 16/19
(dotyczy sprawy działalności firm deweloperskich w Słupsku związanych z Wiesławem Ś.)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo p-ko Wiesławowi Ś., jego byłej żonie Annie T., córce Katarzynie B. oraz synowi Michałowi Ś, a także p-ko jeszcze czterem innym osobom, to jest p-ko, Mariuszowi D., Sebastianowi P., Monice B. i Krzysztofowi Ś.

Powyższe postępowanie dotyczy szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym oraz finansowo-skarbowym popełnionych w latach 2013-2018 głównie w Słupsku, ale i na terenie innych miejscowości w całym kraju w związku działalnością deweloperską spółek Building Professional Company sp. z o.o. w Słupsku, Building Professional Company Bydlino sp. z o.o. w Słupsku oraz Building Professional Company Bydlino II sp. z o.o. w Słupsku, a także spółek od nich zależnych.

W szczególności śledztwo to dotyczy: wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT w kwotach: 2.029.841,79 zł, 757.765 zł, 133.400 zł, 3.602.645,21 zł, 1.964.200 zł, 66.949 zł, 298.489 zł, 551.509,00 zł po uprzednim posłużeniu się nierzetelnymi fakturami dokumentującymi pozorną sprzedaż nieruchomości gruntowych w Bydlinie i nieruchomości lokalowych w Słupsku, wyłudzenia na podstawie nierzetelnej oraz podrobionej dokumentacji kredytu obrotowego w kwocie 8.965.999,13 zł na szkodę jednego z banków, wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia usług i towarów oraz kredytów na szkodę wielu poszkodowanych w tym na szkodę: firmy produkcyjno-budowlanej w łącznej kwocie 129.046,77 zł, firmy meblarskiej w łącznej kwocie 5.101 zł i 16.213,40 zł, żwirowni na kwotę 23.634,64 zł, firmy finansowej w kwocie 294.529,46 zł, banku w kwocie 50.000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.400.000 zł, Gminy Słupsk w kwocie 2.047.356,70 zł oraz osoby prywatnej w kwocie 313.454,24 zł, przywłaszczenia powierzonych w oparciu o umowy developerskie pieniędzy na szkodę nabywców nieruchomości w kwocie 148.806 zł, 282.368,46 zł, 139.000 zł oraz w kwocie 145.830,02 zł, niegospodarności poprzez podjęcie szeregu niekorzystnych działań odnośnie prowadzonych inwestycji, wydatkowania pieniędzy, zaciągania zobowiązań oraz czynności związanych z funkcjonowaniem spółek na szkodę: Building Professional Company sp. z o.o. w Słupsku w kwocie 11.745.919,06 zł, Building Professional Company Bydlino sp. z o.o. w Słupsku w kwocie 10.105.631,35 zł, udaremnienia wykonania orzeczeń sądu oraz zaspokojenia swoich wierzycieli poprzez zawarcie pozornych umów sprzedaży nieruchomości gruntowych w Bydlinie oraz innych składników majątkowych spółek, niezgłoszenia wniosków do sądów o upadłość spółek pomimo tego, iż były one niewypłacalne, niezłożenia w ustawowym terminie w rejestrach sądowych sprawozdań finansowych spółek.

W sprawie, Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 59 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostało przedstawionych łącznie 22 zarzuty przestępstwa, Katarzynie B. zostało przedstawionych łącznie 15 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych łącznie 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostało przedstawionych łącznie 4 zarzuty przestępstwa, Mariuszowi D. zostało przedstawionych łącznie 3 zarzuty przestępstwa.

Powyżej wskazani podejrzani, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; pozostali podejrzani w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Podejrzani to osoby związane ze spółką: Building Professional Company sp. z o.o. w Słupsku, Building Professional Company Bydlino sp. z o.o. w Słupsku oraz Building Professional Company Bydlino II sp. z o.o. w Słupsku, a także ze spółkami od nich zależnymi, w których wykonywali oni funkcje prezesów, albo członków zarządu.

Wobec podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe, przy czym wobec jednego podejrzanego, to jest wobec Wiesława Ś. jako osoby wiodącej w zaistniałych przestępstwach, po uzupełnieniu stawianych mu zarzutów oraz po jego ponownym przesłuchaniu, w dniu dzisiejszym wystąpiono do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; wniosek ten powinien zostać rozpoznany przez Sąd w przeciągu kolejnych 24 godzin.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im przestępstw będzie groziła kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W śledztwie obecnie oczekuje się m.in. na uzupełniającą opinię biegłego z zakresu rachunkowości, po uzyskaniu której będzie możliwe zakończenie niniejszego postępowania, co powinno nastąpić do końca lipca tego roku.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk