Statement of the Spokesman - PO IV WOS 0610.16.2019

Slupsk, of 25 June 2019 r.

PO IV WOS 0610.16.2019

Communication No. 16/19
(concerns the case of the development companies in Słupsk related to Wiesław Ś.,,pl,The District Prosecutor's Office in Słupsk is investigating Wiesław Ś.,,pl,his ex-wife, Annie T.,,pl,daughter Katarzyna B,,pl,and son Michał Ś,,pl,and also four other people,,pl,this is bad,,pl,Mariusz D.,,pl,Sebastian P.,,pl,Monica B,,cs,and Krzysztof Ś,,pl,The above proceedings concern a number of offenses of economic, financial and tax nature committed in years,,pl,mainly in Słupsk,,pl)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo p-ko Wiesławowi Ś., jego byłej żonie Annie T., córce Katarzynie B. oraz synowi Michałowi Ś, a także p-ko jeszcze czterem innym osobom, to jest p-ko, Mariuszowi D., Sebastianowi P., Monice B. i Krzysztofowi Ś.

Powyższe postępowanie dotyczy szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym oraz finansowo-skarbowym popełnionych w latach 2013-2018 głównie w Słupsku, but also in other places around the country in connection with the development activity of Building Professional Company sp,,pl,Building Professional Company Bydlino sp,,en,in Słupsk and Building Professional Company Bydlino II sp,,pl,as well as subsidiaries,,pl,In particular, this investigation concerns,,pl,phishing and attempts to extort undue VAT refund in amounts,,pl. Ltd.. in Slupsk, Building Professional Company Bydlino sp. Ltd.. w Słupsku oraz Building Professional Company Bydlino II sp. Ltd.. in Slupsk, a także spółek od nich zależnych.

W szczególności śledztwo to dotyczy: wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT w kwotach: 2.029.841,79 zł, 757.765 zł, 133.400 zł, 3.602.645,21 zł, 1.964.200 zł, 66.949 zł, 298.489 zł, 551.509,00 PLN after previous use of unreliable invoices documenting the apparent sale of land properties in Bydlin and housing real estates in Słupsk,,pl,fraud on the basis of unreliable and counterfeit working capital loan documentation in the amount,,pl,PLN to the detriment of one of the banks,,pl,phishing and attempts to extort services and goods, and loans to the detriment of many injured parties, including damage,,pl,a production and construction company in the total amount,,pl,furniture company in the total amount,,pl,gravel pit for an amount,,pl, wyłudzenia na podstawie nierzetelnej oraz podrobionej dokumentacji kredytu obrotowego w kwocie 8.965.999,13 zł na szkodę jednego z banków, wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia usług i towarów oraz kredytów na szkodę wielu poszkodowanych w tym na szkodę: firmy produkcyjno-budowlanej w łącznej kwocie 129.046,77 zł, firmy meblarskiej w łącznej kwocie 5.101 zł and 16.213,40 zł, żwirowni na kwotę 23.634,64 zł, financial company in the amount,,pl,bank in the amount,,pl,Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Gdańsk in the amount,,pl,Słupsk commune in the amount of,,pl,PLN and a private person in the amount,,pl,misappropriation of money entrusted on the basis of property development contracts to the detriment of property buyers in the amount,,pl,PLN and in the amount,,pl,mismanagement by taking a series of adverse actions regarding the investments carried out,,pl,spending money,,pl,incurring liabilities and activities related to the functioning of companies to the detriment of,,pl 294.529,46 zł, banku w kwocie 50.000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.400.000 zł, Gminy Słupsk w kwocie 2.047.356,70 zł oraz osoby prywatnej w kwocie 313.454,24 zł, przywłaszczenia powierzonych w oparciu o umowy developerskie pieniędzy na szkodę nabywców nieruchomości w kwocie 148.806 zł, 282.368,46 zł, 139.000 zł oraz w kwocie 145.830,02 zł, niegospodarności poprzez podjęcie szeregu niekorzystnych działań odnośnie prowadzonych inwestycji, wydatkowania pieniędzy, zaciągania zobowiązań oraz czynności związanych z funkcjonowaniem spółek na szkodę: Building Professional Company sp,,en,in Slupsk in the amount of,,pl,to frustrate the enforcement of judgments and satisfy their creditors by concluding apparent contracts for the sale of land properties in Bydlin and other property components of companies,,pl,failure to submit applications to the courts for bankruptcy of companies despite of this,,pl,that they were insolvent,,pl,failure to submit financial statements of companies within the statutory period in court records,,pl,Wiesław Ś,,pl,were presented together,,pl,allegations of crime,,pl,Annie T,,en,allegations of crime,,pl. Ltd.. w Słupsku w kwocie 11.745.919,06 zł, Building Professional Company Bydlino sp. Ltd.. w Słupsku w kwocie 10.105.631,35 zł, udaremnienia wykonania orzeczeń sądu oraz zaspokojenia swoich wierzycieli poprzez zawarcie pozornych umów sprzedaży nieruchomości gruntowych w Bydlinie oraz innych składników majątkowych spółek, niezgłoszenia wniosków do sądów o upadłość spółek pomimo tego, iż były one niewypłacalne, niezłożenia w ustawowym terminie w rejestrach sądowych sprawozdań finansowych spółek.

W sprawie, Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 59 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostało przedstawionych łącznie 22 zarzuty przestępstwa, Katarzyna B,,pl,Michał Ś,,pl,Sebastian P,,pl,Krzysztof Ś,,pl,Mariusz D,,pl,The suspects indicated above,,pl,except for Mariusz D,,pl,they did not admit to committing the deeds they were accused of,,pl,the other suspects in the course of the hearing either refused to explain or, in the case of complex explanations, denied their participation in the crime,,pl,Suspects are people associated with the company,,pl,and with their subsidiaries,,pl,in which they performed the functions of CEOs,,pl,or board members,,pl. zostało przedstawionych łącznie 15 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych łącznie 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostało przedstawionych łącznie 4 zarzuty przestępstwa, Mariuszowi D. zostało przedstawionych łącznie 3 zarzuty przestępstwa.

Powyżej wskazani podejrzani, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; pozostali podejrzani w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Podejrzani to osoby związane ze spółką: Building Professional Company sp,,en,in Slupsk in the amount of,,pl,to frustrate the enforcement of judgments and satisfy their creditors by concluding apparent contracts for the sale of land properties in Bydlin and other property components of companies,,pl,failure to submit applications to the courts for bankruptcy of companies despite of this,,pl,that they were insolvent,,pl,failure to submit financial statements of companies within the statutory period in court records,,pl,Wiesław Ś,,pl,were presented together,,pl,allegations of crime,,pl,Annie T,,en,allegations of crime,,pl. Ltd.. in Slupsk, Building Professional Company Bydlino sp. Ltd.. w Słupsku oraz Building Professional Company Bydlino II sp. Ltd.. in Slupsk, a także ze spółkami od nich zależnymi, w których wykonywali oni funkcje prezesów, albo członków zarządu.

Preventive measures of the nature of liberty such as police supervision are applied to suspects,,pl,a ban on leaving the country,,pl,an order to refrain from conducting real estate development and a property guarantee,,pl,with one suspect,,pl,it is towards Wiesław Ś,,pl,as the leading person in the crimes,,pl,after completing the charges against him and after rehearing him,,pl,today the court requested the application of pre-trial detention,,pl, zakaz opuszczania kraju, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe, przy czym wobec jednego podejrzanego, to jest wobec Wiesława Ś. jako osoby wiodącej w zaistniałych przestępstwach, po uzupełnieniu stawianych mu zarzutów oraz po jego ponownym przesłuchaniu, w dniu dzisiejszym wystąpiono do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; this application should be examined by the Court in the next,,pl,hours,,pl,The suspects for committing the crimes they are charged with will be punished even to,,pl,The investigation is currently expected, among others,,pl,for a complementary opinion on accountancy,,pl,after which it will be possible to terminate these proceedings,,pl,what should happen by the end of July this year,,pl 24 godzin.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im przestępstw będzie groziła kara nawet do 10 years imprisonment.

W śledztwie obecnie oczekuje się m.in. na uzupełniającą opinię biegłego z zakresu rachunkowości, po uzyskaniu której będzie możliwe zakończenie niniejszego postępowania, co powinno nastąpić do końca lipca tego roku.

Spokesman
District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk