Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.17.2019

Слупск, из 26 Июня 2019 R.

PO IV WOS 0610.17.2019

 

Сообщение № 17/19
(dotyczy sprawy działalności firm deweloperskich w Słupsku związanych z Wiesławem Ś.)

 

На 26 czerwca 2019r., na wniosek Prokuratury Okręgowej w Słupsku, słupski sąd rejonowy zastosował wobec Wiesława Ś. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres do dnia 31 lipca 2019r.

Powyższy środek zapobiegawczy został przez sąd zastosowany zgodnie z wnioskiem prokuratora, który uznał, iż stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Wiesława Ś. na wskazany okres czasu będzie wystarczające dla zabezpieczenia prawidłowego toku prowadzonego śledztwa.

W śledztwie obecnie oczekuje się m.in. na uzupełniającą opinię biegłego z zakresu rachunkowości, po uzyskaniu której będzie możliwe zakończenie niniejszego postępowania, co powinno właśnie nastąpić do końca lipca tego roku.

Напомним, что дело применяется совместно,,pl,подозреваемые,,pl,в котором Веславы Ś,,pl,Расследование охватывает период между,,pl,год,,pl,когда подозреваемые были вовлечены в преступную деятельность через вышеупомянутые компании в Слупске,,pl,Щецине,,pl,Бытом,,pl,Вроцлав,,pl,Познань,,pl,лодки,,pl,Катовице,,pl,Кошалин и Варшава,,pl,Преступления, совершенные подозреваемыми, заключались в выдаче счетов-фактур, подтверждающих факт продажи земли и помещений.,,pl,благодаря чему они обманули и попытались вымогать неоправданный НДС почти на общую сумму,,pl 8 podejrzanych, w której Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 59 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostało przedstawionych łącznie 22 zarzuty przestępstwa, Katarzynie B. zostało przedstawionych łącznie 15 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych łącznie 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych łącznie 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostało przedstawionych łącznie 4 zarzuty przestępstwa, Mariuszowi D. zostało przedstawionych łącznie 3 zarzuty przestępstwa.

Подозреваемые - это люди, связанные с компанией,,pl,и с их дочерними компаниями,,pl,в котором они выполняли функции руководителей,,pl,или члены правления,,pl,Превентивные меры характера свободы, такие как полицейский надзор, применяются к подозреваемым,,pl,запрет на выезд из страны,,pl,распоряжение воздержаться от ведения девелопмента и гарантия имущества,,pl,с одним подозреваемым,,pl,это к Веславу Ś,,pl,как ведущий в преступлениях,,pl: Building Professional Company sp. Z OO. в Слупске, Building Professional Company Bydlino sp. Z OO. w Słupsku oraz Building Professional Company Bydlino II sp. Z OO. в Слупске, a także ze spółkami od nich zależnymi, w których wykonywali oni funkcje prezesów, albo członków zarządu.
Śledztwo obejmuje okres między 2013, a 2018 rokiem, kiedy to podejrzani prowadzili działalność przestępczą za pośrednictwem powyżej wskazanych spółek w Słupsku, Szczecinie, Bytomiu, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Koszalinie i w Warszawie.

Popełniane przez podejrzanych przestępstwa polegały na wystawianiu faktur dokumentujących pozorną sprzedaż gruntów i lokali, dzięki czemu wyłudzili i usiłowali wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie niemal 9 и полмиллиона злотых,,pl,Кроме того, подозреваемые обманули кредиты,,pl,товары и услуги и выделенные им средства, вверенные им на основании контрактов на разработку, на общую сумму более,,pl,миллион злотых,,pl,а также,,pl,создавая дочерние компании, они незаконно избегали исполнения судебных решений и удовлетворения своих кредиторов,,pl,они не подавали заявления о банкротстве компаний и не представляли финансовую отчетность,,pl,подозреваемые управляли компаниями расточительным образом,,pl,и создание дополнительных дочерних компаний, так называемых,,pl. Ponadto podejrzani wyłudzali kredyty, towary i usługi oraz przywłaszczali środki powierzone im w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych, a także m.in. poprzez zakładanie spółek zależnych bezprawnie unikali wykonywania orzeczeń sądu i zaspokojenia swoich wierzycieli, nie zgłaszali wniosków o upadłość spółek oraz nie składali sprawozdań finansowych.

Według ustaleń śledztwa, podejrzani prowadzili spółki w sposób niegospodarny, a zakładanie kolejnych spółek zależnych tzw. дочерние компании и внуки не имели экономического обоснования,,pl,и только служил незаконной прибыли, в том числе,,pl,от неуплаты налогов и неуплаты кредитов,,pl,Веслав Ś сыграл ведущую роль в совершении преступлений, раскрытых в деле,,pl,Подозреваемые в деле,,pl,Для других подозреваемых используются превентивные меры либертарианского характера, такие как полицейский надзор,,pl,приказ воздержаться от ведения девелоперской деятельности и поручительство в размере от,,pl, a wyłącznie służyło nielegalnemu zyskowi m.in. pochodzącemu z niepłacenia podatków i niespłacania kredytów.
Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

Występujący w sprawie podejrzani, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów; pozostali podejrzani w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5 000 из 20 000 золото,,pl,Июнь 2019,,pl,по требованию районной прокуратуры в Слупске,,pl,Слупский районный суд обратился в Веслав Ś,,pl,мера пресечения в виде временного содержания под стражей на срок до даты,,pl,Июль 2019,,pl,Указанная мера пресечения была применена судом в соответствии с заявлением прокурора,,pl,который он узнал,,pl,что использование предварительного заключения Wiesław Ś,,pl,в течение указанного периода времени будет достаточно для обеспечения надлежащего хода расследования,,pl,что должно произойти к концу июля этого года,,pl.

Podejrzanym za popełnienie zarzucanych im przestępstw będzie groziła kara nawet do 10 годам лишения свободы.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk