Komunikat Rzecznika Prasowego – PO IV WOS 0610.18.2018

Słupsk, dnia 01 lutego 2018r.

PO IV WOS 0610.18.2018

 

Komunikat nr  18/18

(dotyczy nieprawidłowości przy realizacji  budowy infrastruktury

kompleksu Parku Wodnego w Słupsku)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku na mocy decyzji z dnia 31 stycznia 2018r. postanowiła umorzyć śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji inwestycji budowy infrastruktury Parku Wodnego w Słupsku, do jakich miało dojść w latach 2008-2014.

Powyższe postępowanie w szczególności dotyczyło niedopełnienia obowiązków oraz niegospodarności  przez poprzedniego  Prezydenta Miasta Słupska oraz  innych osób będących umocowanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi Miasta Słupska w związku z faktem zawarcia z firmą Euro-Industry  Sp. z o.o.  w Szczecinie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych jako działki nr  52/26, 52/31, 52/32 i 52/33 oraz porozumienia dotyczącego współpracy przy budowie dróg i parkingu samochodowego w ramach kompleksu  Parku Wodnego w Słupsku.

Niniejsze śledztwo było prowadzone w związku z nadesłanym w dniu 27 marca 2017r. do Prokuratury Okręgowej w Słupsku przez obecnego Prezydenta Miasta Słupska dokumentem pod tytułem  „Biała Księga oceny realizacji inwestycji pn. Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku w latach 2008-2014”.

Według powyższego dokumentu niniejsze porozumienie zostało zawarte bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta Słupska,  niezgodnie z zapisami tego porozumienia  Miasto Słupsk wybudowało odcinek drogi oraz parking samochodowy  w ramach kompleksu  Parku Wodnego w Słupsku, uznało poniesione nakłady na wykonanie dróg, parkingów i infrastruktury Parku Wodnego za wzajemnie ekwiwalentne oraz zrzekło się jakichkolwiek roszczeń z tytułu tych nakładów wobec firmy Euro-Industry  Sp. z o.o.  w Szczecinie.

Zgodnie z uzyskaną w śledztwie  dokumentacją, w sprawie miała zaistnieć szkoda w wielkich rozmiarach w kwocie 2.142.101,00 PLN.

Dla przypomnienia, w sprawie w dniu 06 czerwca 2017r. została przez prokuratora podjęta decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa. Po zapoznaniu się z zażaleniem obecnego  Prezydent Miasta Słupska, prokurator prowadzący sprawę zdecydował o jego uwzględnieniu oraz o uchyleniu zaskarżonej decyzji, a następnie z dniem  03 lipca 2017r. wszczął w tej sprawie śledztwo.

W związku z przeprowadzonym śledztwem, w którym w charakterze świadków m.in. przesłuchano byłych  i obecnych urzędników słupskiego ratusza  oraz przeanalizowano komplet dokumentacji dotyczącej realizacji budowy dróg oraz parkingu w ramach kompleksu  Parku Wodnego w Słupsku, prokurator prowadzący sprawę uznał, iż nie ma w niej podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa.

W szczególności prokurator uznał, iż poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby zrealizowali umowę dzierżawy oraz porozumienie zgodnie z zwartymi w nich zapisami, a które to porozumienie uzyskało późniejszą kontrasygnatę Skarbnika Miasta Słupska.

Ponadto prokurator uznał, iż w związku z realizacją zapisów tej umowy i porozumienia,  poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby swoimi zamiarami nie obejmowali zarówno tego, iż mogli przekraczać swoje uprawnienia lub niedopełniać obowiązków,  jak i tego, że mogli działać na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, w tym na szkodę Miasta Słupska.

W kontekście ewentualnej niegospodarności z tym związanej prokurator stwierdził, iż poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby realizując uprawnienia i obowiązki menedżerskie nie spowodowali szkody majątkowej, albowiem nie naruszyli konkretnych powinności wynikających z treści umowy dzierżawy oraz porozumienia zawartych z firmą Euro-Industry  Sp. z o.o.  w Szczecinie

Powyższa decyzja o umorzeniu śledztwa w sprawie jest decyzją nie prawomocną i przysługuje od niej odwołanie.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Słupsku

Paweł Wnuk