Communication Spokesman – PO IV WOS 0610.18.2018

Slupsk, of 01 February 2018,,pl,Additional information can be obtained at the Department of Organizational IV District Prosecutor's Office in Slupsk tel,,pl,where the proposals will be considered for appointment to the position of assessors will be given to the message later,,pl,IV Department of the Organizing,,pl,The LOV g e n e asesorskich vacancies in the prosecution of the District Slupsk Chojnice,,pl.

PO IV WOS 0610.18.2018

Communication No. 18/18

(concerns nieprawidłowości przy realizacji budowy infrastruktury

kompleksu Parku Wodnego w Słupsku)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku na mocy decyzji z dnia 31 January 2018,,pl,day off from work per day,,pl,Catherine Wise /,,pl. postanowiła umorzyć śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji inwestycji budowy infrastruktury Parku Wodnego w Słupsku, do jakich miało dojść w latach 2008-2014.

Powyższe postępowanie w szczególności dotyczyło niedopełnienia obowiązków oraz niegospodarności przez poprzedniego Prezydenta Miasta Słupska oraz innych osób będących umocowanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi Miasta Słupska w związku z faktem zawarcia z firmą Euro-Industry Sp. Ltd.. w Szczecinie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych jako działki nr 52/26, 52/31, 52/32 in 52/33 oraz porozumienia dotyczącego współpracy przy budowie dróg i parkingu samochodowego w ramach kompleksu Parku Wodnego w Słupsku.

Niniejsze śledztwo było prowadzone w związku z nadesłanym w dniu 27 marca 2017r. do Prokuratury Okręgowej w Słupsku przez obecnego Prezydenta Miasta Słupska dokumentem pod tytułem „Biała Księga oceny realizacji inwestycji pn. Water Park Recreation Center, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku w latach 2008-2014”.

Według powyższego dokumentu niniejsze porozumienie zostało zawarte bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta Słupska, niezgodnie z zapisami tego porozumienia Miasto Słupsk wybudowało odcinek drogi oraz parking samochodowy w ramach kompleksu Parku Wodnego w Słupsku, uznało poniesione nakłady na wykonanie dróg, parkingów i infrastruktury Parku Wodnego za wzajemnie ekwiwalentne oraz zrzekło się jakichkolwiek roszczeń z tytułu tych nakładów wobec firmy Euro-Industry Sp. Ltd.. w Szczecinie.

Zgodnie z uzyskaną w śledztwie dokumentacją, w sprawie miała zaistnieć szkoda w wielkich rozmiarach w kwocie 2.142.101,00 PLN.

Dla przypomnienia, w sprawie w dniu 06 June 2017r. została przez prokuratora podjęta decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa. Po zapoznaniu się z zażaleniem obecnego Prezydent Miasta Słupska, prokurator prowadzący sprawę zdecydował o jego uwzględnieniu oraz o uchyleniu zaskarżonej decyzji, a następnie z dniem 03 July 2017,,pl,District Prosecutor's Office in Chojnice looking Wojciech Sokol matter to PR,,pl. wszczął w tej sprawie śledztwo.

W związku z przeprowadzonym śledztwem, w którym w charakterze świadków m.in. przesłuchano byłych i obecnych urzędników słupskiego ratusza oraz przeanalizowano komplet dokumentacji dotyczącej realizacji budowy dróg oraz parkingu w ramach kompleksu Parku Wodnego w Słupsku, prokurator prowadzący sprawę uznał, iż nie ma w niej podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa.

W szczególności prokurator uznał, iż poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby zrealizowali umowę dzierżawy oraz porozumienie zgodnie z zwartymi w nich zapisami, a które to porozumienie uzyskało późniejszą kontrasygnatę Skarbnika Miasta Słupska.

Ponadto prokurator uznał, iż w związku z realizacją zapisów tej umowy i porozumienia, poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby swoimi zamiarami nie obejmowali zarówno tego, iż mogli przekraczać swoje uprawnienia lub niedopełniać obowiązków, jak i tego, że mogli działać na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, w tym na szkodę Miasta Słupska.

W kontekście ewentualnej niegospodarności z tym związanej prokurator stwierdził, iż poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby realizując uprawnienia i obowiązki menedżerskie nie spowodowali szkody majątkowej, albowiem nie naruszyli konkretnych powinności wynikających z treści umowy dzierżawy oraz porozumienia zawartych z firmą Euro-Industry Sp. Ltd.. w Szczecinie

Powyższa decyzja o umorzeniu śledztwa w sprawie jest decyzją nie prawomocną i przysługuje od niej odwołanie.

Spokesman

District Prosecutor's Office in Slupsk

Paweł Wnuk