Связь МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – PO IV WOS 0610.18.2018

Слупск, из 01 Февраль 2018,,pl,Дополнительная информацию можно получить в Отделе Управления Организационных IV районной прокуратуры в Слупских телах,,pl,где эти предложения будут рассматриваться для назначения на должность испытателей будет дано сообщение позже,,pl,IV отделение Организационного,,pl,LOV г й н и е asesorskich вакансии в преследовании окружнымов Слупских Хойниц,,pl,Январь 2018,,pl,в Слупске и Хойницах,,pl.

PO IV WOS 0610.18.2018

Сообщение № 18/18

(проблемы nieprawidłowości przy realizacji budowy infrastruktury

kompleksu Parku Wodnego w Słupsku)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku na mocy decyzji z dnia 31 Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl,Январь 2018,,pl,выходной день с работы в день,,pl,Кэтрин Wise /,,pl. postanowiła umorzyć śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji inwestycji budowy infrastruktury Parku Wodnego w Słupsku, do jakich miało dojść w latach 2008-2014.

Powyższe postępowanie w szczególności dotyczyło niedopełnienia obowiązków oraz niegospodarności przez poprzedniego Prezydenta Miasta Słupska oraz innych osób będących umocowanymi do zajmowania się sprawami majątkowymi Miasta Słupska w związku z faktem zawarcia z firmą Euro-Industry Sp. Z OO. w Szczecinie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych jako działki nr 52/26, 52/31, 52/32 в 52/33 oraz porozumienia dotyczącego współpracy przy budowie dróg i parkingu samochodowego w ramach kompleksu Parku Wodnego w Słupsku.

Niniejsze śledztwo było prowadzone w związku z nadesłanym w dniu 27 marca 2017r. do Prokuratury Okręgowej w Słupsku przez obecnego Prezydenta Miasta Słupska dokumentem pod tytułem „Biała Księga oceny realizacji inwestycji pn. Аквапарк Центр отдыха, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku w latach 2008-2014”.

Według powyższego dokumentu niniejsze porozumienie zostało zawarte bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta Słupska, niezgodnie z zapisami tego porozumienia Miasto Słupsk wybudowało odcinek drogi oraz parking samochodowy w ramach kompleksu Parku Wodnego w Słupsku, uznało poniesione nakłady na wykonanie dróg, parkingów i infrastruktury Parku Wodnego za wzajemnie ekwiwalentne oraz zrzekło się jakichkolwiek roszczeń z tytułu tych nakładów wobec firmy Euro-Industry Sp. Z OO. w Szczecinie.

Zgodnie z uzyskaną w śledztwie dokumentacją, w sprawie miała zaistnieć szkoda w wielkich rozmiarach w kwocie 2.142.101,00 PLN.

Dla przypomnienia, w sprawie w dniu 06 2017r июня. została przez prokuratora podjęta decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa. Po zapoznaniu się z zażaleniem obecnego Prezydent Miasta Słupska, prokurator prowadzący sprawę zdecydował o jego uwzględnieniu oraz o uchyleniu zaskarżonej decyzji, a następnie z dniem 03 Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl,Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl,Июль 2017,,pl,Офис окружного прокурора в Хойницах глядя Уожсич Сокол дело в PR,,pl. wszczął w tej sprawie śledztwo.

W związku z przeprowadzonym śledztwem, w którym w charakterze świadków m.in. przesłuchano byłych i obecnych urzędników słupskiego ratusza oraz przeanalizowano komplet dokumentacji dotyczącej realizacji budowy dróg oraz parkingu w ramach kompleksu Parku Wodnego w Słupsku, prokurator prowadzący sprawę uznał, iż nie ma w niej podstaw do stwierdzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa.

W szczególności prokurator uznał, iż poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby zrealizowali umowę dzierżawy oraz porozumienie zgodnie z zwartymi w nich zapisami, a które to porozumienie uzyskało późniejszą kontrasygnatę Skarbnika Miasta Słupska.

Ponadto prokurator uznał, iż w związku z realizacją zapisów tej umowy i porozumienia, poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby swoimi zamiarami nie obejmowali zarówno tego, iż mogli przekraczać swoje uprawnienia lub niedopełniać obowiązków, jak i tego, że mogli działać na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, w tym na szkodę Miasta Słupska.

W kontekście ewentualnej niegospodarności z tym związanej prokurator stwierdził, iż poprzedni Prezydent Miasta Słupska oraz inne uprawnione osoby realizując uprawnienia i obowiązki menedżerskie nie spowodowali szkody majątkowej, albowiem nie naruszyli konkretnych powinności wynikających z treści umowy dzierżawy oraz porozumienia zawartych z firmą Euro-Industry Sp. Z OO. w Szczecinie

Powyższa decyzja o umorzeniu śledztwa w sprawie jest decyzją nie prawomocną i przysługuje od niej odwołanie.

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk