Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.19.2020

Слупск, из 05 Мочь 2020 R.

PO IV WOS 0610.19.2020

Сообщение № 19/20
(dotyczy popełnieniem szeregu oszustw przez mieszkańca powiatu słupskiego przy wykorzystaniu danych osobowych tzw. „słupów”)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi powiatu słupskiego, to jest Władysławowi K. (лет 62) w związku z popełnieniem szeregu oszustw, w tym oszustw kredytowych.

Выводы по результатам расследования, iż Władysław K. был инициатором и координатором деятельности по вымогательству кредитов у банков, сотрудничающих с посредниками при их получении, расположенных в Слупске и Устке,,pl,и в котором он еще участвовал,,pl,другие обвиняемые,,pl,Как указывалось выше, вышеуказанная преступная деятельность велась в период с января 2011 года.,,pl,до ноября 2014 года,,pl,и это произошло на нескольких уровнях,,pl, a w którym to procederze uczestniczyło jeszcze 23 innych oskarżonych.

Jak ustalono powyżej wskazana przestępcza działalność prowadzona była w okresie czasu od stycznia 2011r. do listopada 2014r. i odbywała się ona na kilku płaszczyznach, в частности, это было связано с приобретением и дальнейшим использованием персональных данных в преступных целях, так называемых,,pl,«Поляки» и «наказывая» последующих людей,,pl,на которые были заключены мошеннические кредитные соглашения с их согласия,,pl,Чтобы получить кредитоспособность лиц,,pl,на которые были взяты кредиты,,pl,использовались поддельные справки с места работы, выданные для данных различных компаний,,pl,После получения личных данных,,pl. „słupów” oraz z „naganianiem” kolejnych osób, na które za ich zgodą były zawierane oszukańcze umowy kredytowe.

W celu uzyskania wiarygodności kredytowej osób, na które zaciągano kredyty, posługiwano się podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu wystawianymi na dane różnych firm. Po uzyskaniu danych osobowych, на которые можно взять кредит и после получения поддельных справок с места работы был составлен заказ на оказание услуг, среди прочего,,pl,на предоставление мебели на заказ в одной из устских компаний,,pl,На основании такого приказа в кредитно-брокерской компании было заключено кредитное брокерское соглашение для финансирования такого заказа.,,pl,После того как договор был одобрен банком, сервисный заказ был отозван,,pl,а «заемщик» получил наличные,,pl,который в конце концов пошел к Владиславу К.,,pl. na wykonanie usługi wykonania mebli na wymiar w jednej z usteckich firm. Na podstawie takiego zamówienia zawierano w firmie pośrednictwa kredytowego umowę kredytową na sfinansowanie takiego zamówienia. Po zatwierdzeniu umowy przez bank zamówienie na wykonanie usługi wycofywano, a „kredytobiorca” otrzymywał gotówkę, która w ostateczności trafiała do Władysława K. Деньги по кредитам, выданным лицам без их ведома, были получены путем снятия средств со счета обслуживания кредита брокерской компании и затем переведены во Владислав К,,pl,в случае «спичек» и «столбов» в связи с их деятельностью они получили от Владислава К.,,pl,вознаграждение,,pl,которая во многих случаях была частью денежных средств от вымогательства,,pl,Таким образом, Владислав К.,,pl,и его другие партнеры привели к вымогательству,,pl.

Как установлено, występujący w sprawie „naciągacze” jak i „słupy” w związku ze swoją działalnością otrzymywali od Władysława K. wynagrodzenie, które w wielu przypadkach stanowiło część gotówki pochodzącej z wyłudzonego kredytu.

W ten sposób Władysław K. oraz pozostali jego współpracownicy doprowadzili do wyłudzenia 31 банковские кредиты на общую сумму более,,pl,Злотых в ущерб,,pl,финансовые организации,,pl,Кроме того, преступная деятельность Владислава К.,,pl,это также было связано с вымогательством нескольких займов в ущерб частным лицам общей стоимостью почти,,pl,Зл и с присвоением денег на сумму свыше,,pl,Владислав К.,,pl,он офицер полиции в отставке,,pl,который в прошлом уже был наказан судом за совершение преступления за тюремное заключение с условным приостановлением его исполнения,,pl 1 200 000 PLN na szkodę 5 podmiotów finansowych.

Prócz tego przestępcza działalność Władysława K. wiązała się również z wyłudzeniem przez niego kilku pożyczek na szkodę osób prywatnych o łącznej wartości prawie 700 000 PLN oraz z przywłaszczeniem pieniędzy w kwocie ponad 30 000 PLN.

Władysław K. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, a następnie odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Władysław K. to emerytowany funkcjonariusz policji, który w przeszłości był już karany sądownie za popełnienie przestępstwa p-ko mieniu na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania; никакие меры предосторожности не были приняты против него,,pl,Он наказывается лишением свободы на срок до года за совершение обвиняемых преступлений,,pl,другие обвиняемые,,pl,кто сотрудничал с Владиславом К,,pl,как инициатор и координатор вымогательства банковских кредитов,,pl,Районная прокуратура в Слупске на конец декабря 2019 года,,pl,она предъявила обвинение в Слупском районном суде,,pl,этот обвинительный акт охватывает в основном "столбы" и "спички",,pl.

Za popełnienie zarzucanych oskarżonemu przestępstw grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat 10.

W sprawie 23 pozostałych oskarżonych, którzy współpracowali z Władysławem K. jako inicjatorem i koordynatorem działań w procederze wyłudzania kredytów bankowych, Prokuratura Okręgowa w Słupsku z końcem grudnia 2019r. skierowała do słupskiego sądu rejonowego akt oskarżenia; niniejszym aktem oskarżenia zostali objęci głównie „słupy” oraz „naciągacze”, а также другие люди, сотрудничающие с главным обвиняемым,,pl,относится к совершению мошенничества жителем Слупского повята с использованием личных данных, так называемых,,pl,«Столбы»,,pl,Районная прокуратура Слупска направила в Слупский областной суд обвинительный акт против жителя Слупского повята,,pl,это Владислав К,,pl,в связи с серией мошенничества,,pl,в том числе кредитное мошенничество,,pl,что Владислав К,,pl.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk