Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.23.2019

Слупск, из 23 lipca 2019r.

PO IV WOS 0610.23.2019

Сообщение № 23/19

(проблемы sprawy działalności firm deweloperskich związanych z Wiesławem Ś.)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do słupskiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko łącznie 8 osobom o popełnienie szeregu przestępstw o charakterze gospodarczym oraz finansowo-skarbowym.

Oskarżeni to osoby związane z lokalnymi spółkami deweloperskimi oraz ze spółkami od nich zależnymi, a w których wykonywali funkcje prezesów, albo członków zarządu.

Wiodącą rolę w popełnieniu ujawnionych w sprawie przestępstw odgrywał Wiesław Ś.

Преступления, совершенные, в частности, заключались в выдаче счетов-фактур, подтверждающих фактическую продажу земли и помещений.,,pl,из-за которого вымоганный мошеннический налог на НДС вымогали и пытались на общую сумму выше,,pl,миллионы злотых и вымогательство и попытки получить кредиты,,pl,товары,,pl,и услуги,,pl,и на выделение средств, вверенных на основании контрактов на разработку, на общую сумму более,,pl,обвиняемые плохо управляли компаниями,,pl, dzięki czemu wyłudzono i usiłowano wyłudzić nienależny podatek VAT w łącznej kwocie ponad 13 milionów złotych oraz na wyłudzaniu i usiłowaniu wyłudzenia kredytów, towarów, i usług, a także na przywłaszczeniu środków powierzonych w oparciu o umowy developerskie na łączna kwotę ponad 12 milionów złotych.

Według ustaleń śledztwa, oskarżeni prowadzili spółki w sposób niegospodarny, и создание дополнительных дочерних предприятий не имело экономического обоснования,,pl,Обвиняемые также незаконно избегали исполнения судебных решений и удовлетворения своих кредиторов,,pl,они не подавали заявления о банкротстве своих компаний и не представляли финансовую отчетность,,pl,Сфера обвинения охватывает период времени между,,pl,когда обвиняемые были причастны к преступной деятельности в Слупске,,pl,но и в других городах по всей стране,,pl,Дело происходит,,pl, a wyłącznie służyło nielegalnemu zyskowi m.in. pochodzącemu z niepłacenia podatków i niespłacania kredytów.

Oskarżeni także bezprawnie unikali wykonywania orzeczeń sądu i zaspokojenia swoich wierzycieli, nie zgłaszali wniosków o upadłość prowadzonych spółek oraz nie składali sprawozdań finansowych.

Zakres oskarżenia obejmuje okres czasu pomiędzy 2013, a 2018 rokiem, kiedy to oskarżeni prowadzili działalność przestępczą na terenie Słupska, ale i w innych miejscowości w całym kraju.

W sprawie występuje 8 oskarżonych, которые были представлены от нескольких до нескольких десятков обвинений в совершении преступления,,pl,в то же время Веславови Ś,,pl,был представлен,,pl,были представлены,,pl,Ответчики по делу,,pl,Другие обвиняемые в ходе слушаний либо отказались от объяснения, либо отрицали свое участие в совершении преступления в представленных объяснениях,,pl,Против Веслава Ś,,pl,мера пресечения в виде временного задержания была применена,,pl, przy czym Wiesławowi Ś. zostało przedstawionych 57 zarzutów przestępstwa, Annie T. zostały przedstawione 22 zarzuty przestępstwa, Katarzynie B. zostało przedstawionych 13 zarzutów przestępstwa, Michałowi Ś. zostało przedstawionych 16 zarzutów przestępstwa, Sebastianowi P. zostało przedstawionych 9 zarzutów przestępstwa, Krzysztofowi Ś. zostało przedstawionych 12 zarzutów przestępstwa, Monice B. zostały przedstawione 4 zarzuty przestępstwa, Mariuszowi D. zostały przedstawione 3 zarzuty przestępstwa.

Występujący w sprawie oskarżeni, poza za Mariuszem D. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw; pozostali oskarżeni w toku przesłuchania bądź odmówili wyjaśnień albo w złożonych wyjaśnień zaprzeczyli swojemu udziałowi w przestępstwie.

Wobec Wiesława Ś. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec pozostałych oskarżonych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju, nakaz powstrzymywania się od prowadzenia działalności deweloperskiej oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5 000 из 20 000 золото,,pl,Июнь 2019,,pl,по требованию районной прокуратуры в Слупске,,pl,Слупский районный суд обратился в Веслав Ś,,pl,мера пресечения в виде временного содержания под стражей на срок до даты,,pl,Июль 2019,,pl,Указанная мера пресечения была применена судом в соответствии с заявлением прокурора,,pl,который он узнал,,pl,что использование предварительного заключения Wiesław Ś,,pl,в течение указанного периода времени будет достаточно для обеспечения надлежащего хода расследования,,pl,что должно произойти к концу июля этого года,,pl.

Za popełnienie powyższych przestępstw oskarżonym będzie groziła kara nawet do 10 годам лишения свободы.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk