Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.28.2019

Слупск, из 13 września 2019r.

PO IV WOS 0610.28.2019

Сообщение № 28/19

(dotyczy handlu ludźmi)

 

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, на 11 września 2019r. zostały zatrzymane 2 люди, to jest Mohamed B. oraz Marta K., którym przedstawiono zarzuty przestępstwa handlu ludźmi.

Zatrzymane osoby to obywatele Belgii, na co dzień zamieszkujący jedną z miejscowości powiatu słupskiego.

Przedstawione w/w osobom zarzuty przestępstwa wiążą się z podstępnym zwerbowaniem 9 женщины, являющиеся гражданами Уганды для выполнения принудительных работ в одной из слупских компаний,,pl,что условия, в которых женщины выполняли свою работу, не соответствовали предыдущим заверениям,,pl,при использовании психологического насилия в отношении них использовалась возникающая зависимость, возникающая из-за угрозы невыплаты финансовых обязательств,,pl,Аресты подозреваемых осуществлялись сотрудниками пограничного поста в Устке,,pl.

Выводы по результатам расследования, że warunki w jakich kobiety wykonywały pracę nie odpowiadały wcześniejszym zapewnieniom, przy czym stosując wobec nich przemoc psychiczną wykorzystywano powstały stosunek zależności wynikający z groźby nie spłacenia zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Zatrzymania podejrzanych zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Ustce, какой отдел под надзором районной прокуратуры в Слупске проводит расследование по делу,,pl,Расследование по настоящему делу проводится с конца апреля этого года, и в его ходе были собраны очень обширные доказательства,,pl,Мохамед Б,,en,и Марта К,,pl,они не признали преступления, в которых их обвиняли,,pl,в своих объяснениях, отрицая свою вину, они представили версию событий, которая противоречила выводам следствия,,pl,Оба в сторону Мохамеда Б.,,pl,а также Марта К,,pl.

Śledztwo w niniejszej sprawie prowadzone jest od końca kwietnia tego roku i w jego toku zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy.

Mohamed B. oraz Marta K. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestęsptw; w złożonych przez siebie wyjaśnieniach zaprzeczając swojemu zawinieniu przedstawili sprzeczną z ustaleniami śledztwa wersję wydarzeń.

Zarówno wobec Mohameda B. jak i Marty K. Prokuratura Okręgowa w Słupsku złożyła w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego w Słupsku wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań na okres 3 m-cy.

Wnioski te Sąd powinien rozpoznać w przeciągu kolejnych 24 godzin.

W sprawie, na mieniu podejrzanych na poczet przyszłych kar pieniężnych oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano także zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości około 200 000 PLN.

Za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi grozi kara od 3 из 15 годам лишения свободы.

Этот случай является вопросом развития, и дальнейшие задержания не исключены,,pl,Сентябрь 2019,,pl,Сообщение № 28/19,,pl,касается торговли людьми,,pl,По приказу районной прокуратуры в Слупске,,pl,на,,pl,были остановлены,,pl,это Мохамед Б,,pl,и Марта К.,,pl,которые были обвинены в торговле людьми,,pl,Задержанные являются гражданами Бельгии,,pl,кто живет в одном из городов Слупского повята на ежедневной основе,,pl,Утверждения о преступлении, представленные вышеупомянутым лицам, связаны с подлым вербовкой,,pl.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk