Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.33.2019

Слупск, из 20 Сентябрь 2019 R.

PO IV WOS 0610.33.2019

Сообщение № 33/19
(dotyczy odmowy przewiezienia do szpitala przez Załogę Ratownictwa Medycznego mężczyzny wymagającego pomocy lekarskiej)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo w związku z odmową przewiezienia do szpitala przez Załogę Ratownictwa Medycznego mężczyzny wymagającego pomocy lekarskiej.

Do zdarzenia doszło w dniu 03 września 2019r. w Miastku, когда больной пришел к больному, медицинская бригада дважды отказывалась перевозить его в городскую больницу,,pl,В результате вмешательства полиции сотрудники городской полиции, наконец, доставили мужчину в больницу на полицейской машине.,,pl,Этот человек, однако, через несколько дней,,pl,Расследование по этому делу изначально проводилось районной прокуратурой в Мястко,,pl,однако на,,pl,оно было передано для дальнейшего обслуживания районной прокуратурой в Слупске,,pl. W wyniku podjętej interwencji Policji mężczyzna do szpitala ostatecznie został przewieziony radiowozem przez funkcjonariuszy miasteckiej policji. Mężczyzna ten jednakże po kilku dniach, to jest w dniu 08 września 2019r. умер.

Śledztwo w tej sprawie początkowo prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Miastku, jednakże z dniem 18 września 2019r. zostało ono przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku.

В случае до смерти человека его допрашивали в качестве свидетеля,,pl,в случае, медицинские записи его госпитализации были обеспечены,,pl,и после его смерти было проведено вскрытие,,pl,Предварительные выводы о вскрытии проведенного шоу,,pl,что причиной смерти мужчины была, скорее всего, сердечная недостаточность из-за ишемической болезни,,pl; w sprawie zabezpieczono także dokumentację medyczną z jego hospitalizacji, a po jego śmierci przeprowadzono sekcję jego zwłok.

Ze wstępnych wniosków przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, iż przyczyną śmierci mężczyzny była najprawdopodobniej niewydolność serca spowodowana chorobą niedokrwienną.

Производство по делу ведется в направлении подверженности непосредственной угрозе гибели людей и непреднамеренной смерти в результате лишения свободы от,,pl,Разъяснение предмета дела, скорее всего, потребует заключения специалиста-эксперта,,pl,что будет означать, каким образом это сделал медицинский спасательный отряд, человеку угрожает опасность потерять свою жизнь, и связано ли это с его смертью,,pl 3 m-cy do lat 5.

Wyjaśnienie przedmiotu sprawy najprawdopodobniej będzie wymagało uzyskania specjalistycznej opinii biegłych, która odniesie się do tego czy sposób w jakim postąpiła Załoga Ratownictwa Medycznego naraził mężczyznę na niebezpieczeństwo utraty życia oraz czy ma on związek z jego śmiercią.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk