Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.35.2019

Слупск, из 02 Октябрь 2019 R.

PO IV WOS 0610.35.2019

Сообщение № 35 /19
(dotyczy zabójstwa Angeliki J. w Debrznie)

 

Слупский областной суд после слушания явился результатом обвинительного заключения, поданного районной прокуратурой в Слупске против Даниила М.,,pl,Октябрь 2019,,pl,вынес приговор,,pl,под которым Даниэль М,,pl,он был признан виновным в обоих преступлениях, в которых он был обвинен,,pl,за что суд наложил на него полное наказание,,pl,а также присудил вышеуказанной дочери проценты в размере,,pl,Злотых и в пользу убитого брата проценты в размере,,pl, на 02 października 2019r. wydał wyrok, na mocy którego Daniel M. został uznany winnym popełnienia obu zarzucanych mu przestępstw, za co Sąd wymierzył mu karę łączną 15 годам лишения свободы, a także zasądził od w/w na rzecz córki zamordowanej nawiązkę w kwocie 100 000 PLN oraz na rzecz brata zamordowanej nawiązkę w kwocie 50 000 PLN.

Следователь по настоящему делу, прокурор районной прокуратуры в Слупске, г-жа Рената Шамиэль,,pl,после произнесения заключительной речи она подала заявку на решение суда против Даниэля М.,,pl,общее наказание в виде пожизненного лишения свободы и в виде вознаграждения за присуждение дочери убитой суммы вышеупомянутой дочери,,pl,Приведенное выше решение не является окончательным,,pl,После рассмотрения письменного обоснования этого решения в районной прокуратуре г. Слупска будет принято решение об обжаловании решения.,,pl, po wygłoszeniu mowy końcowej wniosła o orzeczenie przez Sąd wobec Daniela M. kary łącznej dożywotniego pozbawienia wolności oraz tytułem nawiązki o zasądzenie od w/w na rzecz córki zamordowanej kwoty 100 000 PLN.

Powyższy wyrok jest wyrokiem nieprawomocnym

Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem niniejszego wyroku w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku zostanie podjęta decyzja co do wniesienia apelacji od tego wyroku.

Для записи, Даниэль М,,pl,он был обвинен районной прокуратурой в Слупске в убийстве своей жены Анжелики Й.,,pl,и за вымогательство содержания его несовершеннолетней дочери,,pl,Дебрзние в квартире занимают обвиняемый и его жена,,pl,это Анжелика Дж,,pl,Тогда это,,pl,вернувшись с работы домой, он задушил свою жену электрическим кабелем,,pl,затем труп Анжелики Дж,,pl,положить в дорожную сумку,,pl,который он похоронил с телом своей жены в подвале жилого здания на месте,,pl. został przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku oskarżony o dokonanie zabójstwa swojej żony Angeliki J., a także o wyłudzenie alimentów na rzecz swojej małoletniej córki.

Według ustaleń śledztwa, do zabójstwa Angeliki J. doszło w dniu 02 октябрь 1998,,pl,Основанием для начала расследования были сотрудники определяют PCC в Гданьске обжалован прокурору,,pl,и другие задачи, поставленные районная прокуратура в Слупске,,pl,с целью внести ясность в этот вопрос,,pl,В ходе исследования под руководством Прокурора,,pl,в то время как ранее собранные доказательства полиции,,pl,24 апреля 2017,,pl,Они обыскали дом подвал,,pl,где жертва жила лет назад,,pl,В результате этой операции выявил похоронил труп человека,,pl. Debrznie w mieszkaniu zajmowanym przez oskarżonego oraz przez jego żonę, to jest Angelikę J. Wtedy to, Daniel M. po powrocie z pracy do domu udusił swoją żonę kablem elektrycznym. Daniel M. następnie zwłoki Angeliki J. umieścił w torbie podróżnej, którą wraz z ciałem żony zakopał w pomieszczeniach piwnicznych zamieszkiwanego budynku w miejscu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. Место, где был спрятан труп Даниила М.,,pl,и он положил пол во всем подвале с кирпичами,,pl,в результате поиска подвальных помещений здания с помощью георадара,,pl,предшествует повторный анализ доказательств, собранных по делу сотрудниками так называемых,,pl,Результаты расследования также привели,,pl,который Даниэль М.,,pl,от имени его дочери было предъявлено обвинение,,pl,Таким образом, Даниэль М,,pl,привел Фонд поддержки к неправильной оплате обслуживания в общей сумме,,pl,Расследование по этому делу было проведено районной прокуратурой в Слупске,,pl. wylał posadzką, a podłogę w całej piwnicy wyłożył cegłami.

Szczątki Angeliki J. ujawniono po blisko 19 latach od dnia jej zabójstwa, to jest w dniu 24 Апрель 2017. w wyniku przeszukania pomieszczeń piwnicznych budynku przy użyciu georadaru, poprzedzonego ponowną analizą zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez funkcjonariuszy tzw. «Архив Х» в штаб-квартире Воеводской полиции в Гданьске,,pl,что Даниэль М,,pl,после сообщения об исчезновении вашей жены,,pl,уже по,,pl,обратился в Суд с просьбой о разводе с одновременным заявлением о предоставлении обслуживания от Анжелика Дж,,pl,для их младшей дочери,,pl,Против дальнейших решений Суда,,pl,после введения в заблуждение относительно отказа семьи от Анжелики Дж.,,pl,Алименты были награждены,,pl,которые Даниэль J,,pl,в количествах от,,pl,PLN ежемесячно в пользу дочери до дня,,pl,В связи с вышеизложенным Даниэль М,,pl.

Z ustaleń śledztwa wynikało także, iż Daniel M. po zgłoszeniu zaginięcia swojej żony, już w dniu 19 октябрь 1998,,pl,Основанием для начала расследования были сотрудники определяют PCC в Гданьске обжалован прокурору,,pl,и другие задачи, поставленные районная прокуратура в Слупске,,pl,с целью внести ясность в этот вопрос,,pl,В ходе исследования под руководством Прокурора,,pl,в то время как ранее собранные доказательства полиции,,pl,24 апреля 2017,,pl,Они обыскали дом подвал,,pl,где жертва жила лет назад,,pl,В результате этой операции выявил похоронил труп человека,,pl. wystąpił do Sądu z pozwem o rozwód z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie alimentów od Angeliki J. na rzecz ich małoletniej córki. Wobec kolejnych decyzji Sądu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do porzucenia rodziny przez Angelikę J., zostały zasądzone alimenty, które Daniel M. w imieniu córki pobierał do dnia 01 Январь 2009. W ten sposób Daniel M. doprowadził Fundusz Alimentacyjny do niesłusznej wypłaty alimentów w łącznej kwocie 14 805 PLN.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Prokuraturę Okręgowa w Słupsku; в ходе расследования прокурор собрал очень обширные доказательства,,pl,в том числе ряд специальных экспертных заключений,,pl,который был собран в,,pl,обвинительное заключение по этому делу было передано в суд в конце октября прошлого года,,pl,Выполняется Даниэлю М.,,pl,судебное заседание было косвенным,,pl,на протяжении всего судебного разбирательства он не признавал себя виновным в совершении преступлений, в которых ему было предъявлено обвинение,,pl, w tym uzyskał szereg specjalistycznych opinii biegłych, który zebrano w 19 tomach na blisko 4000 kart; akt oskarżenia w tej sprawie został do Sądu wniesiony pod koniec października ubiegłego roku.

Przeprowadzona p-ko Danielowi M. rozprawa sądowa miała charakter poszlakowy.

Daniel M. w toku całego procesu nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk