Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.43.2019

Слупск, из 24 Декабрь 2019 R.

PO IV WOS 0610.43.2019

Сообщение № 43/2019

(dotycz wyłudzeń przez byłych pracowników biura terenowego

PKF Skarbiec w Słupsku)

 

Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia p-ko Annie Ś. (лет 36) и ее муж Войцех Ś,,pl,в связи с рядом вымогательств сборов за подготовку, взимаемых по кредитам, запрашиваемым клиентами PKF Skarbiec,,pl,что Анна Ś,,pl,и Войцех Ś,,pl,быть сотрудниками местного офиса PKF Skarbiec в Слупске,,pl,действуя совместно и по согласованию с региональными директорами и членами правления указанной компании,,pl,привело к вымогательству сборов за подготовку, уплаченных по предварительным кредитным договорам в ущерб совокупности,,pl,жертвы, которые являются клиентами этой компании,,pl,Энни Ś,,pl. (лет 40) w związku z szeregiem wyłudzeń opłat przygotowawczych pobieranych od pożyczek wnioskowanych przez klientów PKF Skarbiec.

Выводы по результатам расследования, iż Anna Ś. oraz Wojciech Ś. będąc pracownikami biura terenowego PKF Skarbiec w Słupsku, działając wspólnie i w porozumieniu również z Dyrektorami Regionalnymi oraz członkami Zarządu powyżej wskazanej firmy, doprowadzili do wyłudzenia opłat przygotowawczych wnoszonych do przedwstępnych umów pożyczki na szkodę łącznie 687 pokrzywdzonych będącymi klientami tej firmy.

Annie Ś. w związku z przedmiotem śledztwa zarzucono wyłudzenie łącznej kwoty ponad 1 100 000 PLN, natomiast Wojciechowi Ś. wyłudzenie łącznej kwoty prawie 650 000 PLN. W niniejszej sprawie jednostkowe kwoty opłat przygotowawczych do przedwstępnych umów pożyczki, a które wnoszone były przez pokrzywdzonych wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Как установлено, przestępczy proceder realizowany był przez oskarżonych w okresie czasu od marca 2008r. do lipca 2014r. и связано с актом превращения преступления в стабильный источник дохода,,pl,какой доход является результатом процента бонусов, выплаченных обвиняемому по предоставленным кредитам,,pl,Обе Анны Ś,,pl,а также Войцех Ś,,pl,В ходе интервью Анна Ś,,pl,они отказались объяснить,,pl,Однако Войцех c,,pl,Отвечая на вопросы прокурора, он указал,,pl,что, работая в местном офисе компании, он только выполнял свои обязанности,,pl,которые были в соответствии с процедурами, наложенными на него работодателем,,pl, który to dochód wynikał z wypłacanych oskarżonym premiom procentowym od udzielonych pożyczek

Zarówno Anna Ś. jak i Wojciech Ś. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. W toku przesłuchania Anna Ś. oraz Wojciech Ś. odmówili składania wyjaśnień. Jednakże Wojciech Ś. odpowiadając na pytania prokuratora wskazał, iż będąc zatrudnionym w biurze terenowym firmy wykonywał jedynie swoje obowiązki, które były zgodne z narzuconymi mu przez pracodawcę procedurami.

В отношении вышеуказанного обвиняемого меры пресечения не применялись.,,pl,На имущество Войцеха Ś,,pl,В отношении будущих штрафов и исков о возмещении ущерба, имущественное обеспечение было установлено путем установления обязательного залога на его квартиру,,pl,и Войцех Ś,,pl,они наказываются сроком до одного года за совершение предполагаемых преступлений,,pl,тюремное заключение,,pl,обвиняемые еще не были наказаны судом,,pl,Основные файлы настоящего дела включают,,pl,тома,,pl. Na mieniu Wojciecha Ś. na poczet przyszłych kar oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano zabezpieczenia majątkowego poprzez ustanowienie przymusowej hipoteki na należącym do niego mieszkaniu.

Annie Ś. oraz Wojciechowi Ś. za popełnienie zarzucanych im przestępstw grozi kara nawet do lat 12 pozbawienia wolności; oskarżeni dotychczas nie byli karani sądownie.

Akta główne niniejszej sprawy obejmują 178 tomów, w których zgromadzono łącznie ponad 35 500 stron różnego rodzaju dokumentacji, w tym protokoły przesłuchania świadków, opinie biegłych oraz dokumenty przedstawiające finansowy aspekt działalności PKF Skarbiec.

Akt oskarżenia w tej sprawie sporządzono na 300 stronach.

Dla przypomnienia w sprawie PKF Skarbiec postępowanie przygotowawcze w zakresie głównych wątków śledztwa prowadzone było przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, która we wrześniu 2018r. skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia m.in. p-ko członkom Zarządu oraz Dyrektorom Regionalnymi powyżej wskazanej firmy.

 

Пресс-секретарь
Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk