Заявление пресс-секретаря - PO IV СУВ 0610.44.2019

Слупск, из 31 Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl,Декабрь 2019,,pl,утвердил «План деятельности районной прокуратуры в Слупске и районных прокуратур Слупской области на 2020 год» следующего содержания,,pl.

PO IV WOS 0610.44.2019

Сообщение № 44/2019

(dotyczy instruktora tańca Pawła K.)

 

Po zrealizowaniu dodatkowych czynności postępowania przygotowawczego wskazanych przez Sąd Okręgowy w Słupsku, Prokuratura Okręgowa w Słupsku ponownie skierowała do Sądu akt oskarżenia p-ko Pawłowi K., któremu zarzucono popełnienie łącznie 9 przestępstw, w tym 5 przestępstw o charakterze seksualnym popełnionych na szkodę 4 małoletnich dziewczynek.

Проведенные дополнительные расследования не привели к новым результатам, ранее неизвестным прокурору,,pl,Результаты проведенного расследования показывают,,pl,что в период времени от,,pl,Все несовершеннолетние травмированные девочки приняли участие в танцевальном курсе под руководством Павла К.,,pl,в качестве инструктора в одном из культурных центров в Слупске,,pl,Его объяснения показывают,,pl,что его оклеветали жертвы,,pl,В отношении преступлений, связанных с сексуальной свободой, он указал,,pl.

Z ustaleń zakończonego śledztwa wynika, iż Paweł K. w okresie czasu od 2013 do 2017r. doprowadził do obcowania płciowego 3 małoletnie dziewczynki w wieku poniżej 15 лет, przy czym jedną z nich przy użyciu przemocy oraz doprowadził do poddania się innym czynnością seksualnym przy użyciu przemocy 1 małoletnią dziewczynkę w wieku poniżej lat 18.

Кроме того, результаты расследования показывают,,,pl,что Павел К,,pl,до 2018р,,en,он также совершил преступление по крайней мере для начала,,pl,несовершеннолетние девочки,,pl,и в течение периода времени от,,pl,он совершил,,pl,преступное мошенничество в ущерб,,pl,жертв на общую сумму,,pl,Все несовершеннолетние дети-жертвы были участниками танцевального курса под руководством Павла К,,pl,в качестве инструктора в одном из культурных центров в Слупске,,pl,пока Павел К,,pl, że w okresie czasu od 2015 do 2018r. Paweł K. dopuścił się również przestępstwa rozpijania co najmniej 3 małoletnich dziewczynek, a w okresie czasu od 2017 do 2018r. dopuścił się 3 przestępstw oszustwa na szkodę 3 pokrzywdzonych na łączną kwotę 1410 .

Wszystkie małoletnie pokrzywdzone dziewczynki były uczestniczkami kursu nauki tańca prowadzonego przez Pawła K., jako instruktora przy jednym z ośrodków kultury w Słupsku, przy czym Paweł K. участвуя в половых актах, он использовал отношения между инструктором и участником курса,,pl,Преступления мошенничества связаны с загрузкой Paweł K,,pl,от родителей несовершеннолетних девочек, принимающих участие в курсе танца, завышенная плата за участие в курсе танца,,pl,Подозреваемый в качестве подозреваемого, Павел К. не признал себя виновным в совершении преступлений против него,,pl.

Przestępstwa oszustwa łączą się natomiast z pobraniem przez Pawła K. od rodziców małoletnich dziewczynek biorących udział w kursie tańca zawyżonej opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie tańca.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Z jego wyjaśnień wynika, że został pomówiony przez pokrzywdzone osoby. W zakresie przestępstw odnoszących się do wolności seksualnej wskazał, что он не имел сексуальных отношений ни с кем из жертв,,pl,Он также отрицал это,,pl,что он давал алкоголь несовершеннолетним либо,,pl,что он обеспечил их алкоголем,,pl,Что касается обвинения в вымогательстве денег за плату за его деятельность, он объяснил,,pl,что он не выделил эти деньги на свои нужды,,pl,но за расходы, связанные с командными поездками на турниры,,pl. Zaprzeczył również temu, że częstował alkoholem małoletnich albo, że alkohol im dostarczał. Odnośnie zarzutu polegającego na wyłudzeniu pieniędzy tytułem opłat za prowadzone przez niego zajęcia wyjaśnił, że pieniądze te nie przeznaczał na swoje potrzeby, ale na koszty związane z wyjazdami zespołu na turnieje.

Paweł K. w przeszłości nie był karany sądownie.

Wobec Pawła K. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 PLN, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia zajęć z udziałem osób małoletnich.

Dla przypomnienia, В настоящем деле прокуратура дважды просила суд обратиться к Павлу К,,pl,Мера пресечения в виде временного задержания,,pl,однако в каждом из этих случаев,,pl,в связи с другой позицией Суда в этом отношении,,pl,за постоянный арест Павла К,,pl,этого не произошло,,pl,Павел К,,pl,за вменяемые ему сексуальные преступления, наказание в виде лишения свободы на срок не менее,,pl. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże w każdym z tych przypadków, z uwagi na odmienne w tym zakresie stanowisko Sądu, do trwałego aresztowania Pawła K. nie doszło.

Pawłowi K. za popełnienie zarzucanych mu przestępstw o charakterze seksualnym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 лет.

 

Пресс-секретарь

Район прокуратура в Слупске

Paweł Wnuk