OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.8.2021

PO IV WOS 1111.8.2021

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

 

Miejsce pracy urzędnika:           Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze 1/4 etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

zgodnie  z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019.742) polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i nadzorowaniu jego realizacji;
 6. prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych ;
 7. prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej jednostkach lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto ;
 9. przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia ,
 10. podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 11. zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Okręgowej,
 12. przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. zdolności analityczne,
 6. znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 7. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 10. komunikatywność,
 11. odporność na stres,
 12. odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

b) dodatkowe:

 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. 2019.742)

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury
 2. kwestionariusz osobowy (Kwestionariusz osobowy);
 3. życiorys (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 5. kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli  „ ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW albo SKW,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności (Oświadczenie o niekaralności);
 7. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Zgoda nabór nr 9);
 9. klauzula informacyjna (Klauzula informacyjna nr 3);

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 15 czerwca 2021 r.  z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.8.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Złożone dokumenty można odebrać do końca miesiąca od zakończenia konkursu w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

Prokurator Okręgowy

/Krzysztof Młynarczyk/