AUSSCHREIBUNG IM TRAINING IN POSITION Beamten – PO IV WOS 1111.8.2021

PO IV WOS 1111.8.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Der Veranstalter des Wettbewerbs: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk

76- 200 Slupsk, str. Leszczynski 10

Workplace offiziellen: Bezirksstaatsanwaltschaft in Slupsk

76-200 Slupsk, str. Leszczynski 10

Bezirksstaatsanwalt in Slupsk, gemäß Artikel. 3b Act von 18 Dezember 1998 r. auf die Mitarbeiter von Gerichten und Staatsanwaltschaften (Dz.U.2018.577) Organisation eines Wettbewerbs für die Rekrutierung von klerikalen Kandidat für ein Praktikum :

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze 1/4 Zeit

Der Wettbewerb wird in Übereinstimmung mit der Verordnung des Ministers der Justiz durchgeführt werden 17 Januar 2008 r. Das genaue Verfahren und die Durchführung von Wettbewerben für die Ausbildung klerikalen Gericht und der Staatsanwaltschaft (Dz.U.2014. 400)

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer)

Die Palette der Aufgaben am Arbeitsplatz durchgeführt :

zgodnie z ustawą z dnia 05 August 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (ABl. 2019.742) polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 5. opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i nadzorowaniu jego realizacji;
 6. prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych ;
 7. prowadzeniu zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzeniu aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku i podległych jej jednostkach lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto ;
 9. przekazywaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub osób wobec, których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia ,
 10. podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 11. zapewnieniu ochrony fizycznej Prokuratury Okręgowej,
 12. przedstawianiu Prokuratorowi Okręgowemu wniosków i propozycji w sprawie właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;

Die Anforderungen an Arbeitsplatz :

a) notwendig:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. Vollrechtsfähigkeit,
 3. keine Vorstrafen wegen einer Straftat oder einer steuerlichen Straftat,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. analytische Fähigkeiten,
 6. znajomość metod i techniki pracy biurowej, einschließlich der Fähigkeit, Hardware zu verwenden,
 7. Fähigkeit zu planen und organisieren Arbeitsprozesse,
 8. Zusammenspiel,
 9. samodzielność, obowiązkowość, Kreativität,
 10. Kommunikation,
 11. Widerstandsfähigkeit gegen Stress,
 12. odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

b) mehr:

 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW.

Grundlegende Anforderungen:

Reguluje Technik. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 Dezember 1998. (Dz.U.2018.577) und Artikel. 14 Akte über den 5 August 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( ABl. 2019.742)

Die Unterlagen für diese Vakanz erforderlich:

 1. wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury
 2. persönlichen Fragebogen (Der einzelne);
 3. Lebenslauf (CV)
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 5. kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ ściśle tajne” włącznie wydane przez ABW albo SKW,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności (Oświadczenie o niekaralności);
 7. eine Aussage über diese Kandidaten, dass es gegen ihn durchgeführt werden für ein Verbrechen, von Anklage oder strafrechtliche Verfolgung Steuer,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Zgoda nabór nr 9);
 9. klauzula informacyjna (Informationsklausel Nr,,pl,Informationsklausel Nr,,pl 3);

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, str. Leszczynski 10, lub nadesłanie drogą pocztową innerhalb 15 Juni 2021 r. z podaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.8.2021. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, der Zeitpunkt der Einreichung gilt das Datum des Poststempels sein.

Weitere Informationen:

Der Wettbewerb besteht aus drei Stufen:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Die Liste der Kandidaten qualifizierte sich für die nächste Stufe des Wettbewerbs, und Informationen über den Ort und den Zeitpunkt der zweiten und dritten Stufe werden auf der Website des Büros des Bezirksstaatsanwaltschaft veröffentlicht www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, spätestens 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. in der Staatsanwaltschaft und auf der Website der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk,,pl,Die eingereichten Unterlagen können bis zum Ende des Monats nach Beendigung des Auswahlverfahrens am Sitz der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk in der ul. Abgeholt werden,,pl,Nicht akzeptierte Dokumente unterliegen der Provision,,pl,dauerhafte Zerstörung,,pl,Bekanntmachung über den Praktikantenwettbewerb für die Dienststelle bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Chojnice,,pl,Słupsk am 23. Mai,,pl,Arbeitsort eines Beamten,,pl,Bezirksstaatsanwalt in Słupsk,,pl.

Die eingereichten Unterlagen können bis zum Ende des Monats nach Beendigung des Auswahlverfahrens in der Hauptverwaltung der Bezirksstaatsanwaltschaft in Słupsk in der Ul,,pl,kf,,en,Bekanntmachung über das Auswahlverfahren für ein Praktikum als Prokurist auf die Stelle des Bevollmächtigten für,,pl. Leszczynski 10. Nie odebrane dokumenty podlegać będą komisyjnemu, trwałemu zniszczeniu.

District Attorney

/Krzysztof Młynarczyk/